Alexandrian rahastot sijoittavat vastuullisesti

Vastuullisuus on entistä vahvemmin läsnä myös sijoittamisessa. Sijoittajat ovat jatkuvasti kiinnostuneempia siitä, millaisia vaikutuksia heidän tekemillään sijoituksilla on. Kaikki Alexandrian varainhoitorahastot huomioivat ESG -vastuullisuusperiaatteet toiminnassaan.

ESG – kolme näkökulmaa vastuulliseen sijoittamiseen

Vastuullisella sijoittamisella tarkoitetaan yleisesti ympäristöasioiden, sosiaaliseen vastuuseen liittyvien tekijöiden sekä hallintotapa-asioiden huomioon ottamista sijoitustoiminnassa siten, että salkun tuotto- ja riskiprofiili paranevat. Vastuullisen sijoittamisen yhteydessä esiintyy usein kirjainyhdistelmä ESG, mikä on lyhenne sanoista environmental (ympäristövastuullisuus), social (sosiaalinen vastuullisuus) ja governance (hallintotapa).

Ympäristövastuullisuudella tarkoitetaan sitä, miten yritykset huomioivat toiminnassaan ympäristön, kuten päästöjen hallinnan, kierrätyksen ja tuotannon energiatehokkuuden.

Sosiaalisesti vastuulliset yritykset pitävät huolta henkilöstöstään ja kohtelevat heitä oikeudenmukaisesti ja panostavat työoloihin. Vastuullinen yritys sanoutuu irti mm. työntekijöiden huonosta kohtelusta ja huolehtii siitä, että sen toimitusketjussa ei käytetä lapsityövoimaa.

Hyvää hallintotapaa noudattavat yritykset toteuttavat vastuullisesti esimerkiksi yrityksen veropolitiikkaa, yrityksen hallituksen palkitsemistapoja sekä korruption ja lahjonnan vastaista toimintaa.

Alexandria-rahastojen sijoituskohteet valitaan vastuullisuusperiaatteita noudattaen

Alexandrian varainhoitorahastojen sijoituskohteet ja yhteistyökumppanit valitaan ESG -periaatteita noudattaen. Kaikki Alexandrian varainhoitorahastojen sijoituskohteet ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet.

"Käytännössä vastuullisuus tarkoittaa, että sijoituksia tehdään vain sellaisten varainhoitajien rahastoihin, jotka ovat allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja/tai ovat kotimaisen vastuullisen sijoittamisen järjestön FINSIF:n jäseniä", Alexandria Rahastoyhtiön salkunhoitaja Teemu Hahl kertoo.

"Alexandria-rahastojen sijoituskohteet pyrkivät aktiivisesti sulkemaan pois sijoitukset kohteisiin, joiden toiminta rikkoo ESG-normeja. Pois suljettavista kohteista esimerkkejä ovat kivihiilen tuotanto, sekä ase-, alkoholi- ja tupakkateollisuus. Myös Alexandria-rahastojen rahatilit ja säilytys ovat vain vastuullisuuteen sitoutuneilla toimijoilla", Hahl jatkaa.

Hyvä ESG-luokitus edesauttaa myös sijoitustuottoja

Vastuullisuus on entistä tärkeämpi kilpailutekijä kaikille yrityksille, niin liiketoiminnassa kuin sijoituskohteenakin. Vastuullisesti toimivat yritykset nähdään usein parempina sijoituskohteina, koska vastuullisuus vaikuttaa myönteisesti yritysten kannattavuuteen ja madaltaa liiketoiminnan riskejä. Hyvin toimivat yritykset pystyvät pitämään työntekijänsä ja asiakkaansa tyytyväisempinä ja saavat sitä kautta luotua enemmän arvoa liiketoiminnassaan. Monet suuret sijoittajat, kuten suuret instituutiot suosivat hyvän ESG -luokituksen omaavia yhtiöitä omissa salkuissaan, mikä voi edesauttaa vastuullisten sijoituskohteiden kurssikehitystä.

Lähteet: Alexandria, SEB.