Markkinakommentti – lokakuu 2021

Maltillisemmin odotuksin vuoden loppua kohden

Syksyn kuluessa lukuisten, vielä kesällä vahvasti positiivisten markkina-ajureiden hehku on hiipunut, mikä on jossain määrin heikentänyt myös sijoitusmarkkinoiden sentimenttiä. Syyskuu oli osakemarkkinoille pääasiassa mollivoittoinen. Pitkään jatkuneet positiiviset taloustilastojen yllätykset ovat vähentyneet (Citigroup Economic Surprise -indeksi) ja Yhdysvalloissa kuluvan vuoden talouskasvuennuste on liukunut alaspäin, mutta taso on edelleen korkea (konsensusodotus +5,8 %).

Talouskasvua jarruttaa tällä hetkellä laajemminkin historiaan verrattuna melko erikoiset tekijät: teollisuuden tuotantokapeikot, komponenttien saatavuusongelmat ja se, että esimerkiksi Yhdysvalloissa työpaikkojen täyttäminen on osoittautunut haasteelliseksi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lähitulevaisuudessa talouskasvun yllättäminen ylöspäin ei ole todennäköistä, ja paikoin voi olla painetta korjata ennusteita alaspäin edellämainituista tekijöistä johtuen. Myös koronan variantit voivat asettaa alueellisesti haasteita.

Miten käy inflaation?

Inflaatio on yhä kysymysmerkki. Kesän aikana markkinoiden konsensukseksi muodostui odotus, että hintapaineet ovat tilapäisiä ja osin myös vuoden takaisesta vertailukohdasta kumpuavia. Perinteiset markkina-ajurit (tuotantokapeikot/saatavuusongelmat, vahva kulutus- ja investointikysyntä, raaka-aineiden ja energian hinnat, tuottajahinnat, kuljetuskustannukset) ovat kuitenkin voimissaan ja näemme, että hintapaineet jatkuvat vielä aiemmin odotettua pidempään. Vallitsevien ennusteiden valossa inflaation odotetaan nyt madaltuvan vuoden 2022 kesää kohden.

Vahva talouskasvu ja inflaatiopaineet antavat hyvät perusteet keskuspankeille supistaa vallitsevia tukitoimia. Yhdysvaltain keskuspankin odotetaan supistavan osto-ohjelmaa jo marraskuussa, mutta tukiostoja supistaminen tehdään vaiheittain niin, että netto-ostot loppuvat joskus ensi kesän korvalla. Euroopan keskuspankin PEPP-ohjelma (Pandemic Emergency Purchase Program) päättyy maaliskuussa 2022, mutta EKP jatkanee jossain mittakaavassa (esim. APP) tukiostoja senkin jälkeen. Ohjauskorkojen nostoja ei ole odotettavissa kummaltakaan pankilta vielä pitkään aikaan ja toisaalta voimakas finanssipoliittinen elvytys jatkuu yhä valtioiden toimesta.

Kiina-riskit luupin alla

Kiinassa talouden näkymät ovat hieman heikeneet viime aikoina, mutta tästä huolimatta maan talouden kasvuennuste kuluvalle vuodelle on noin 8 % ja ensi vuodelle noin 5 %. Kiinan talouden näkymiä rasittaa tällä hetkellä mm. energian saatavuusongelmat (kivihiili, maakaasu, öljy), mikä aiheuttaa tuotantokatkoksia ja siten saattaa paikoin lisätä tuotantoketjukatkoksia laajemminkin. Monialayhtiö Evergranden kiinteistökehityssiiven ajautuminen kriisin on sekin ollut otsikoissa ja yhtiön massiivisesta koosta johtuen maan kiinteistösektori on paineen alla. Massiivinen koko (kuten 1,6 miljoonan asunnon rakennuskanta, alihankkijaketjut, vaikutus kiinteistöjen hintoihin) on kuitenkin sikäli myös myönteinen asia, että maan hallinnon on käytännössä nyt pakko hoitaa Evergranden tilanne mahdollisimman vähin vaurioin. Kiinan ulkopuolelle Evergrandesta johtuvaa suoraa linkkiä sijoitus- tai rahoitusmarkkinoille on myös vaikea vetää, eikä se juurikaan enää näy markkinahermoiluna.

Maltillisempaa menoa horisontissa, mutta ei syytä liialliseen varovaisuuteen

Sijoitusmarkkinoilla on näkemyksemme mukaan edessä hieman laihemmat ajat kuin on tähän asti vuotta nähty, vaikka globaalin talouden näkymä jatkaakin yhä varsin positiivisena. Tässä kohtaa on hankala tunnistaa sellaisia lyhyen tähtäimen ajureita, jotka antaisivat merkittävää nostetta markkinasentimenttiin. Alkavan Q3-tuloskaudet viestit ovat todennäköisesti keskeinen vedenjakaja loppuvuoden kurssikehityksen osalta.

Talouskasvuodotukset ovat jo valmiiksi korkealla, keskuspankkien ennakoidaan supistavan tukitoimia ja koronarajoituksien poistumista on jo paljon otettu huomioon kursseissa. Vallitsevat inflaatiopaineet, ainakin lyhyellä tähtäimellä, sekä keskuspankkitoimet antavat perusteet odottaa ainakin lievää korkojen nousua, mikä rajaa perinteisten korko-omaisuusluokkien tuotto-potentiaalia. Osakemarkkinoilla hinnoittelu on yhtäältä kireänpuoleista, mutta toisaalta vaihtoehtoisten tuotonlähteiden puute sekä positiivinen talouskasvunäkymä tukevat edelleen osakemarkkinoiden houkuttelevuutta, vaikka lyhellä tähtäimellä nähtäisiinkin markkinaturbulenssia. Vaikka juuri nyt markkinaa rasittavat sekä esiin nousseet epävarmuustekijät (Kiina, tuotantokapeikot, energian ja raaka-aineiden hinnat) että lievästi negatiivinen tasokorjaus talouskasvuodotuksissa, niin em. epävarmuustekijöiden hiipuminen jo itsessään voisi antaa jälleen uutta nostetta markkinoille vuoden loppua kohden.

Salkkumuutokset

Alexandria varainhoitorahastoissa ei tehty muutoksia syyskuussa. Osakemarkkinat jatkavat neutraalitilanteeseen nähden edelleen ylipainossa, mutta niiden voimakkainta ylipainoa kevennettiin jo loppukesästä. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa Aasian markkinoiden painoa on kevennetty ja vastaavasti lisätty sijoituksia laajasti kehittyvien maiden osinkoyhtiöihin sekä passiiviseen indeksiosuusrahastoon.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö