Markkinakommentti – marraskuu 2021

Rahapolitiikkamuutokset asteittaisia

Syksyllä markkinoiden fokuksessa on ollut lukuisia huolenaiheita, jotka ovat rasittaneet markkinasentimenttiä – etenkin huoli supistuvasta keskuspankkituesta, inflaatiopaineista sekä korkotason noususta. Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti juuri odotetusti aloittavansa marraskuussa osto-ohjelman supistamisen siten, että kuukausittain ostot vähenevät 15 miljardia dollaria, mutta kuitenkin niin, että supistumistahtia voidaan nopeuttaa tai hidastaa olosuhteiden mukaan. Ohjauskorkoa FED ei ilmoituksensa mukaan tule nostamaan ennen kuin työmarkkinat ovat täysin elpyneet – tähän on vielä pitkä matka, varsinkin kun huomioidaan työmarkkinoilta poistuneet henkilöt, jotka pitäisi saada houkuteltua takaisin. Euroopan keskuspankin kriisiosto-ohjelman pitäisi päättyä maaliskuussa, mutta nyt näyttää siltä, että ostoja jatketaan siten, että ohjelma ajetaan alas kuten Yhdysvalloissa – asteittain ja markkinaolosuhteiden mukaan. Sekä FED että EKP katsovat koholla olevan inflaation olevan osin tilapäistä ja suurimpien hintapaineiden arvioidaan hellittävän kesällä 2022, eivätkä keskuspankit näe lyhyen aikavälin hintapaineiden johdosta tarvetta nopeaan rahapolitiikan kiristämiseen. Keskuspankkien erittäin keveä rahapolitiikka jatkuu siis yhä, eikä korkotasossa ole merkittäviä nousupaineita.

Millainen on inflaationäkymä?

Käytännössä kaikki perinteiset inflaatioajurit ovat voimissaan ja odotusten mukaan vahvana jatkuva investointi- ja kulutuskysyntä ovat johtaneet siihen, että hintapaineiden uskotaan jatkuvan pidempään. Keskuspankkien muutos inflaatiostrategiassa, eli vasta keskipitkän aikavälin hintapaineisiin reagoiminen, on omiaan rauhoittamaan korkotason nousupaineita. Vaikka talouskasvunäkymä on varsin valoisa, niin aktiviteetin odotetaan hidastuvan vähitellen vuoden 2022 kuluessa ja 2023 talouskasvuodotukset ovat selvästi edellisvuotta matalammalla. Näin ollen on vaikea nähdä, että hintapaineet olisivat pitkäkestoinen teema ja siten keskuspankeilta ei ole syytä odottaa merkittävästi kiristyvää rahapolitiikkaa vuoden 2022 aikana.

Tuloskaudesta nostetta osakemarkkinoille

Vuoden kolmannen neljänneksen tuloskauteen tultaessa osakemarkkinoiden tunnelmat olivat jokseenkin epävarmat. Saatavuus- ja kapasiteettiongelmat, tuottajahintojen nousu, raaka-aineiden ja energian hintojen nousu, kuljetuskustannukset ja -kapasiteettiongelmat aiheuttivat huolia siitä, miten yritykset pystyvät vastaamaan korkeisiin tulosodotuksiin. Tätä kirjoitettaessa esimerkiksi Yhdysvaltain S&P 500 -osakeindeksin yhtiöstä jo 440 on ilmoittanut tuloksistaan ja näistä 82 % on ollut odotuksia parempia. Erittäin vahva tuloskausi siis. Todettakoon, että marginaalipaineet ovat olleet laaja-alaisia, mutta liikevaihto ja kysyntä ovat olleet odotuksia vahvempaa ja yhtiöt odottavat kysynnän jatkuvan pitkään vahvana. Tuloskauden kuluessa myös tulosennusteet, jotka ovat jo valmiiksi korkeita, ovat jopa kohonneet paikoin. Osakemarkkinoiden näkymä eteenpäin näyttää varsin houkuttelevalta.

Markkinoiden riskiasetelma puoltaa yhä osakeylipainoa

Kiinan kiinteistösektorin ongelmat ovat olleet paljon otsikoissa syksyn kuluessa. Viime viikkojen kuluessa markkinoille on kuitenkin vahvistunut oletus siitä, että ongelmat ovat pitkälti Kiinan sisäisiä, eikä varsinaisia tartuntaefektejä maan ulkopuolelle ole odotettavissa. Sektorin merkitys on Kiinan taloudessa iso, ja siksi ongelmaa ei voi jättää täysin huomioimatta: mikäli kiinteistösektorilla nähtäisiin laaja-alaisesti konkursseja ja toimialan aktiviteetti hyytyisi, niin se johtaisi Kiinan talouden hidastumiseen, mikä taasen näkyisi jo Kiinan ulkopuolellakin negatiivisesti. Tämä ei kuitenkaan ole kovin todennäköinen skenaario, eikä sitä markkinoilla myöskään hinnoitella.

Korona on yhä haaste kehittyvillä markkinoilla, mutta myös Euroopassa ja Yhdysvalloissa korona rasittaa jonkin verran rokotekattavuuden ollessa jämähtäneenä noin 80 %:n tasolle, kuten Suomessakin. Rokottamattoman väestön osuus (jotka eivät ole halukkaita ottamaan rokotusta) on yhä varsin suuri ja siten korona on yhä jonkinasteinen riski ja talouden aktiviteettia jossain määrin hidastava tekijä. Sijoitusmarkkinoilla korona ei kuitenkaan ole enää ollut otsikoissa juurikaan, eikä merkittävien koronarajoitusten lisääntyminen ole perusskenaariossa mukana. Vuoden loppua kohden talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkymät ovat positiivisemmat kuin mitä vielä joitakin viikkoja sitten arvioimme ja siten salkuissa on yhä varsin vankat perusteet osakeylipainon säilyttämiseen.

Salkkumuutokset

Alexandrian varainhoitorahastoissa ei tehty muutoksia lokakuussa.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö