Sijoittaminen – tietopankki aloittelevalle sijoittajalle

Mitä asioita etenkin sijoittamista aloittelevan on hyvä huomioida? Kokosimme kattavan tietopaketin sijoittamisen eri osa-alueista.

Mitä sijoittaminen on?

Käytännössä sijoittamisessa on kyse siitä, että sijoittaja ostaa, hallinnoi ja myy erilaisia arvopapereita, kuten osakkeita tai rahasto-osuuksia, tavoitteenaan saada sijoitukset tuottamaan voittoa. Sijoittaminen on yksi yleisimpiä säästämisen muotoja sekä tavoitteellinen tapa kasvattaa omaa varallisuutta.

Sijoittamisesta on tullut osa arkipäiväistä elämää. Aiemmin sijoittaminen nähtiin ennemminkin rikkaiden yksinoikeutena, mutta nykypäivänä suurimmalla osalla meistä on mahdollisuus vaurastua sijoittamalla.

Sijoittaminen Suomessa

Suurin osa suomalaisista on sijoittajia, osa jopa tietämättään. Suomalaiset ovat omistusasuntokansaa, ja suurimman osan suomalaisten kotitalouksien varallisuudesta muodostaakin asunto. Mutta sijoittavat suomalaiset myös arvopapereihin:

 • Noin 850 000 suomalaista omisti kotimaisten yhtiöiden osakkeita (Euroclear, joulukuu 2019).
 • Rahastosijoittajia Suomessa on noin miljoona.
 • Pankkitileillä suomalaisilla on varoja yhteensä 95,6 miljardia euroa (Suomen Pankki, marraskuu 2019).

Vaikka sijoittamisesta on tullut entistä suositumpaa, silti suuri osa kotitalouksien säästöistä on kiinni edelleen pankkitalletuksissa. Suomalaisten varallisuuden kehityksen kannalta tämä varojen ”makuuttaminen” lähes nollakorkoisilla pankkitileillä on nähty suurena ongelmana. Vielä muutamia kymmeniä vuosia sitten tilisäästäminen oli kannattavaa talletuskorkojen ollessa korkealla, mutta viimeisen 10–15 vuoden aikana talletuskorot ovat olleet lähellä nollaa. Yhä useamman suomalaisen tulisikin etsiä varoilleen parempaa tuottoa sijoittamalla.

Sijoittamisen aloittaminen

1. Tee päätös aloittamisesta

Moni sijoittajista harmittelee jälkikäteen, miksi ei aloittanut sijoittamista aikaisemmin. Meille ihmisille on ominaista jättää asioita odottamaan parempaa hetkeä. ”Ei minulla ole varaa” tai ”juuri nyt minulla ei ole aikaa” ovat tyypillisiä lausahduksia, joilla perustelemme itsellemme sen, että juuri nyt ei ole oikea aika aloittaa sijoittamista.

Oletko koskaan laskenut, mitä säästämisen tai sijoittamisen lykkääminen maksaa sinulle? Tutustu esimerkkilaskelmaan.

2. Määritä tavoitteesi

Ilman selkeää tavoitetta itsensä motivoiminen sijoittamiseen on hankalaa. Siksi selkeän ja mitattavan tavoitteen määrittäminen onkin yksi onnistuneen sijoittamisen kulmakivistä. Se, mitä haluat sijoittamisella tavoitella, riippuu täysin sinusta itsestäsi.

Osalle sijoittamisen tavoite voi olla hyvinkin konkreettinen, kuten vaikkapa uuden asunnon tai kesämökin hankinta, asuntolainan pois maksaminen tai vaikkapa ennenaikainen eläkkeelle jääminen. Toisille sijoittamisen tavoitteena voi olla oman varallisuuden kasvattaminen yleisemmällä tasolla.

Tavoitteen asettamisessa on hyvä olla mahdollisimman konkreettinen. Yhtenä hyvänä ohjenuorana voi käyttää tavoiteasetannassa käytettävää SMART-määritelmää. Tämän mukaan tavoitteen tulisi olla

 • selkeä
 • mitattava
 • aikaan sidottu
 • realistinen
 • tavoittelemisen arvoinen.

Kun tavoite on selkeä ja mitattava, on sinun myös helpompi seurata sijoitustesi kehitystä suhteessa tavoitteeseen.

Aika on yksi keskeinen määre sijoittamisessa. Kun asetat tavoitteellesi aikarajan, on myös todennäköisempää, että saavutat sen.

Sijoittamisen tavoitteen määrittelemisessä on hyvä olla realisti. Älä kuitenkaan sorru asettamaan rimaa liian alas.

Tavoittelemisen arvoisella tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että tavoitteen pitää olla sinulle itselle tärkeä ja merkityksellinen.

Esimerkkejä hyvin määritellystä sijoittamisen tavoitteesta:

Haluan kartuttaa varallisuuttani 120 000 eurolla seuraavan 25 vuoden aikana, jotta voin hankkia itselleni ja perheelleni kesämökin.

Haluan jäädä eläkkeelle 5 vuotta ennen varsinaista eläkeikääni. Rahoittaakseni ennenaikaiset eläkepäiväni tulisi minulla olla kartutettuna 150 000 euroa 60 ikävuoteen mennessä.

3. Selvitä oman taloutesi nykytila

Jotta voit selvittää oman sijoituspotentiaalisi, tulee sinun olla kartalla omasta taloudestasi. Yllättävän moni suomalainen lykkää sijoittamisen aloittamista, koska kokee, että sijoittamiseen ei ole varaa. Tilanne ei kuitenkaan useimmiten ole tämä.

Kirjaa ylös kuukausittaiset tulosi ja menosi ja laske, kuinka paljon sinulle jää varoja sijoittamiseen. Jos tämän laskutoimituksen jälkeen tilanne näyttää olevan mallia ”kaikki mikä tulee, menee”, on myös hyvä tarkastella omia menoja. Onko joukossa sellaisia menoja, joista voisi karsia ja laittaa tällaiset rahat kasvamaan korkoa?

Yksi hyvä nyrkkisääntö on niin sanottu 10/30/60-malli, jonka mukaan kuukausituloistasi (netto) 10 % tulisi mennä säästöön, 30 % asumiseen ja 60 % kulutukseen. Lue lisää oman talouden hallinnasta ja 10/30/60-mallista.

Oman sijoittamisen rahoittamisessa lähtökohta on se, että sijoittamiseen käytettävät varat ovat jo olemassa tai niitä kartutetaan sijoittamalla tietty osuus tuloistasi. Monissa sijoitusblogeissa ja -yhteisöissä käydään aktiivisesti keskustelua velkarahalla sijoittamisesta, jota kutsutaan myös velkavivuksi. Velkarahalla sijoittaminen on kuitenkin riskialtista ja omien varojen yli elämistä. Siksi tärkeämpää onkin saada oma talous tasapainoon.

4. Valitse sinulle sopivat sijoitusmuodot

Sijoittaa voi monella eri tavalla, ja tarjolla on lukuisia erilaisia sijoitusmuotoja. Se, mitkä sijoitusmuodot sinä valitset, määrittyy pitkälti tavoitteesi ja oman sijoitustapasi mukaan.

Tyypillisimpiä sijoitusmuotoja ovat muun muassa

 • pankkitalletukset
 • rahastot
 • osakkeet
 • kiinteistöt
 • säästö- ja sijoitusvakuutukset
 • strukturoidut sijoitukset.

Sijoitusmuodon valinnassa asettamallasi tavoitteella on keskeinen rooli. Se, kuinka paljon haluat saada varallisuutta kerrytettyä ja millä aikavälillä, vaikuttaa siihen, mitä sijoitusmuotoja kannattaa harkita.

Sijoittamisessa tuotto ja riski kulkevat käsi kädessä. Mitä suurempi tuottotavoite, sitä enemmän sinun on oltava valmis myös sietämään epävarmuutta. Esimerkiksi rahastosijoittamisessa voidaan eri riskitason rahastojen tuotto-odotukset jakaa yleisellä tasolla seuraavasti:

 • matala riski: tuotto-odotus tyypillisimmin alle 4 %
 • kohtalainen riski: tuotto-odotus tyypillisimmin 4–6 %
 • korkea riski: tuotto-odotus tyypillisimmin yli 7 %.

Sijoitusmuodon valinnassa on myös hyvä huomioida se, miten haluat sijoittaa. Onko sinulla riittävästi osaamista ja aikaa aktiiviseen sijoitustoimintaan vai suositko ennemmin sijoitusmuotoja, joissa sijoituksia hoitaa sijoittamisen ammattilainen? Sinulle sopivien sijoitusmuotojen kartoittamisessa ja valinnassa voit käyttää apuna myös sijoitusneuvojaa, joka osaa suositella juuri sinulle sopivia ratkaisuja.

Lue lisää sopivien sijoitusmuotojen valinnasta.

5. Laadi sijoitussuunnitelma

Jotta sijoittamisesta ei tulisi liikaa hetkessä elämistä, on hyvä laatia sijoitussuunnitelma ja kirjata siihen edellä mainittuja asioita, kuten

 • mikä on sijoittamisen tavoitteesi
 • kuinka paljon sijoitat (esimerkiksi kuukausittain)
 • mikä on tuotto-odotuksesi ja riskinsietokykysi
 • mihin sijoitat eli mikä on sijoitussalkkusi allokaatio
 • miten seuraat sijoitustesi kehitystä.

Sijoitussuunnitelmalle ei ole olemassa yhtä ja oikeaa formaattia. Se voi olla vaikkapa Excel-taulukossa tai muistikirjassasi. Tärkeintä on, että sijoitussuunnitelma on sellaisessa muodossa, johon sinun on helppo palata.

Sijoittamisen riskit ja hajauttaminen

Täysin riskitöntä sijoitusta ei ole olemassa. Omilla sijoitusvalinnoilla voi kuitenkin hallita sijoittamiseen liittyviä riskejä. Yksi sijoittajan parhaita työkaluja riskien hallintaan on sijoitusten hajauttaminen.

Sijoituksia voidaan hajauttaa useammalla eri tavalla. Tyypillisimpiä hajauttamisen muotoja ovat seuraavat:

Ajallinen hajautus

 • Kertasijoituksen sijaan sijoituserien ostot jaetaan ajallisesti pidemmälle aikavälille.
 • Hyöty: Yksittäisen sijoitushetken kurssin vaikutus koko sijoitussalkkuusi ei ole niin suuri.

Hajautus eri omaisuuslajeihin eli allokaatio

 • Sijoitukset hajautetaan useampaan eri omaisuuslajiin, jolloin sijoitussalkkusi ei keskity vain esimerkiksi osakkeisiin.
 • Hyöty: Vähennetään tiettyyn omaisuuslajiin liittyvien riskien vaikutusta koko sijoitussalkkuusi. Jos esimerkiksi osakkeiden painotus salkussasi on 100 %, on koko sijoitusvarallisuutesi riippuvainen osakemarkkinoiden kehityksestä ja altis markkinaheilahteluille.

Maantieteellinen hajautus

 • Sijoitukset hajautetaan useampaan eri maanosaan tai maahan.
 • Hyöty: Jos sijoituksesi keskittyvät vain tietyllä maantieteellisellä alueella toimiviin yhtiöihin tai tietylle alueelle sijoittaviin rahastoihin, nousee myös maantieteellinen riski korkeaksi. Hajauttamalla sijoituksesi maantieteellisesti vähennät esimerkiksi yksittäisen maantieteellisen alueen markkinatilanteen, poliittisten päätösten tai lainsäädännön muutosten vaikutuksia sijoituksiisi.

Hajautus eri toimialoille

 • Sijoitukset hajautetaan esimerkiksi eri toimialoilla toimivien yritysten osakkeisiin tai eri toimialoille sijoittaviin rahastoihin.
 • Hyöty: Hajauttamalla eri toimialoille sijoituksesi ovat vähemmän alttiita yksittäisen toimialan toimintaympäristön muutoksiin.

Hajauttaminen on tärkeä osa sijoitusten riskienhallintaa, ja hyvin hajautetussa sijoitussalkussa on huomioitu mahdollisimman monta edellä mainituista hajauttamisen muodoista.

Haluatko tietää lisää hajauttamisesta? Lue artikkelimme ”Kaikki muu paitsi sijoitusten hajauttaminen on turhaa?”.

Sijoitanko itse vai käytänkö ammattilaisen apua?

Voit hoitaa sijoituksiasi itse tai vaihtoehtoisesti turvautua ammattilaisen apuun. Molemmissa vaihtoehdoissa on puolensa. Se, kumman tavan valitset, riippuu siitä, kuinka paljon olet itse valmis käyttämään aikaa sijoittamiseen ja kuinka paljon sinulla on osaamista ja ymmärrystä sijoittamisesta.

Jos hoidat sijoituksiasi itse, on sinun varauduttava seuraamaan sijoitustesi kehitystä ja tekemään tarvittavia muutoksia sijoitussuunnitelmaasi salkun tuottokehityksen tai mahdollisten markkinatilanteiden muutosten pohjalta. Sijoittaminen vaatii siis aikaa ja vaivaa, mutta toisaalta opit koko ajan. Nykyään verkossa on myös saatavilla paljon tietoa ja työkaluja, joiden avulla voit opiskella sijoittamista.

Alexandrian asiakkaana saat henkilökohtaisen sijoitusneuvojan käyttöösi. Sijoitusneuvoja auttaa sinua oman sijoitussuunnitelmasi laatimisessa, oikeiden sijoituskohteisen valinnassa ja tapaa sinut säännöllisesti antaakseen päivitettyä tietoa sijoitussalkun tuoton kehityksestä ja ehdotuksia sijoitusten allokaatiomuutoksista.

Asiakkaanamme saat myös käyttöösi Oma Salkku -verkkopalvelun, jonka kautta voit halutessasi seurata sijoituksiesi tilannetta ja kehitystä helposti paikasta ja ajasta riippumatta.

Sijoitusten verotus

Suomessa sijoitusten myynnistä saatavista voitoista maksetaan veroa. Myyntivoitto verotetaan pääomatulona, jonka veroprosentti on

 • 30 % 30 000 euroon saakka
 • 34 % 30 000 euroa ylittävästä osasta.

Jos myymiesi sijoitusten yhteenlaskettu myyntihinta on kalenterivuonna alle 1 000 euroa, on niistä saatu myyntivoitto verotonta tuloa.

Osake- ja rahastosijoitusten osalta tyypillisimmin osakevälittäjä tai rahastoyhtiö ilmoittaa asiakkaiden tiedot vuosi-ilmoituksena suoraan verottajalle. Sijoittajan tehtäväksi jää lähinnä tarkistaa omasta esitäytetystä veroilmoituksesta pääomatulojen määrä ja tietojen oikeellisuus.

Lisätietoa sijoitusten verotuksesta löydät Verohallinnon verkkopalvelusta.

Hyödyllistä tietoa ja työkaluja sijoittajalle

Sijoitusten tuottolaskuri (Alexandria)

Tuottolaskurimme avulla hahmotat helposti, miten kuukausittainen sijoitussumma, sijoitusaika ja tuotto-odotus vaikuttuvat sijoitusvarallisuuteesi.

Rahastot Tänään (Alexandria)

Rahastot Tänään -sivulta löydät tietoa Alexandrian rahastojen tuottokehityksestä.

Morningstar-palvelu

Morningstar tarjoaa monipuolisen kattauksen sijoitusten seurantaan liittyviä vinkkejä ja työkaluja.

Sijoittajan muistilista (Alexandria)

Maksuton oppaamme, joka on suunnattu erityisesti sijoittamisen aloittamisesta kiinnostuneille.