Uusi vakuutusalan sääntely parantaa asiakkaansuojaa

Vakuutusten tarjoamista koskevan sääntelyn tarkentumisen myötä asiakkaansuoja paranee, kun alan pelisääntöjä tarkennetaan ja ne kirjataan lakiin.

Direktiiviä vakuutusten tarjoamisesta (EU) 2016/97 (”IDD”) aletaan soveltamaan lokakuun alusta. Direktiiviin liittyen vakuutusedustajista annettu laki on korvattu vakuutuksen tarjoamisesta annetulla lailla ja lisäksi astuu voimaan laki vakuutussopimuslain muuttamisesta ja laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta.

Käytännössä direktiivin tarkoituksena on vahvistaa kuluttajansuojaa yhdenmukaistamalla vakuutusten ja jälleenvakuutusten tarjoamista koskevat eri EU-jäsenvaltioiden kansalliset säännökset. IDD:tä pidetään vakuutuspuolen vastineena sijoitusalalla jo tämän vuoden alusta voimaan tulleelle MiFID II –sääntelylle. Ne ovatkin monelta osin samankaltaisia.

IDD koskee kaikkien vakuutusten tarjoamista. Sääntelyä sovelletaan vakuutusten tarjoamiseen sekä vakuutusyhtiön itsensä toimesta että vakuutusedustajan välityksellä. Samoja sääntöjä ja vaatimuksia sovelletaan niin koti- ja autovakuutuksia kuin sijoitusvakuutuksia tarjoaviin toimijoihin.

Vakuutusten tarjoamista koskevan sääntelyn tarkentumisen myötä asiakkaansuoja paranee, kun alan pelisääntöjä tarkennetaan ja ne kirjataan lakiin. Ennen vakuutussopimuksen tekemistä on määriteltävä asiakkaan vakuutusturvan tarve. Sijoitusvakuutukseen liitettävän sijoitustuotteen soveltuvuus asiakkaalle tulee myös arvioida. Vastaavalla tavalla on säädetty sijoituspalvelua tarjoavien yritysten osalta jo aikaisemmin.

Sekä vakuutusyhtiön henkilöstön että vakuutusedustajan vakuutusten tarjoamiseen suoraan osallistuvan henkilöstön tulee olla hyvämaineisia sekä jatkuvasti ylläpitää ja kehittää ammattitaitoaan. Tähän liittyen sääntely edellyttää jatkossa vähintään 15 tunnin ammatillista koulutusta vuosittain.

Sijoitusvakuutusten osalta sekä vakuutusyhtiön että vakuutusedustajan tulee huolehtia eturistiriitatilanteiden ehkäisemisestä ja hallinnasta. Vakuutusyhtiöillä ja vakuutusedustajilla ei saa olla sellaisia myyntitavoitteita, etuja tai palkitsemisjärjestelyjä, jotka kannustaisivat suosittelemaan muuta kuin asiakkaan tarpeisiin parhaiten sopivaa vakuutusta. Asiakasta on informoitava vakuutusyhtiön työntekijän, asiamiehen ja sivutoimisen asiamiehen palkkion luonteesta.

Lisäksi asiakkaalle on annettava aiempaa tarkempia tietoja vakuutuksesta ja vakuutuksen tarjoajasta niin vakuutussopimusta solmittaessa kuin vakuutuksen voimassa ollessa.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj sijoituspalveluyhtiönä ja vakuutusedustajana on tähänkin saakka arvioinut sijoitusvakuutusten ja sijoitustuotteiden soveltumisen asiakkaalle osana asiakkaillemme tarjottavaa sijoituspalveluun liittyvää soveltuvuusarviointia. Soveltuvuuden arvioinnin tarkoituksena on antaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:lle mahdollisuus toimia asiakkaan etujen mukaisesti parhaalla mahdollisella tavalla. Alexandria arvioi sijoitusvakuutusten ja sijoitustuotteiden soveltuvuuden Asiakkaalle kussakin sijoitusneuvontatilanteessa ja lisäksi tarjoaa säännöllistä soveltuvuusarviointia suositelluista rahoitusvälineistä ja sijoitusvakuutuksen soveltuvuudesta.

Vakuutusalan sääntelymuutosten yhteydessä Alexandrian yleisiä sopimusehtoja päivitetään. Muutokset tulevat voimaan automaattisesti eivätkä edellytä asiakkailtamme mitään toimenpiteitä.