Työpöytä

Asiakasinformaatio

Sijoitusrahastotoimintaa, sekä sijoitus- ja vakuutuspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa ja tähän liittyen sijoittajille annetaan tietoa muun muassa Alexandria –konsernista ja sen palveluista ja tuotteista. Olemme koonneet tälle sivulle lainsäädännön edellyttämää sijoittajien ja sijoitusvakuutusten ottajien kannalta olennaista tietoa, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa tiedot helposti ja tehokkaasti.

Alla tietoa muun muassa Alexandria –konsernista, tarjottavista palveluista ja asiakaspalautteen käsittelystä sekä oikeussuojakeinoista. Asiakasluokitteluun, tiedonanto- ja selonottovelvollisuuteen liittyvistä menettelytavoista, toimeksiantojen hoitamisesta, asiakasvarojen säilyttämisestä, kannustimista, palveluihin liittyvistä kuluista ja palkkioista, toimintaperiaatteistamme eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä löytyy tietoa alla olevasta linkistä. Tältä sivulta löytyy myös perustietoa tiettyjä erityistilanteita koskien, kuten ohjeita kuolinpesän asioita hoitaville sekä ohjeita alaikäisiä asiakkaita ja muita edunvalvonnan alaisia asiakkaita koskien.

Yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista palveluista tai sijoitustuotteista annamme sijoitus- tai vakuutuspalvelun, rahoitusvälineen, muun sijoitustuotteen tai vakuutustuotteen tarjoamisen yhteydessä.

Tietoja palveluntarjoajasta (PDF)

Tietoa Alexandria-konsernista ja tarjottavista palveluista

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Alexandria Pankkiiriliike Oyj (y-tunnus 1063450-9) on Alexandria-konsernin emoyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sijoitusneuvontaa ja välittää sekä toteuttaa rahoitusvälineitä ja muita sijoitustuotteita sekä vakuutusmuotoisia sijoitustuotteita koskevia toimeksiantoja asiakkaiden ja omaan lukuun. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja se toimii myös päätoimisena vakuutusedustajana ja on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Alexandria Pankkiiriliike Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on toimipisteet 30 paikkakunnalla.

Alexandria Markets Oy

Alexandria Markets Oy (y-tunnus 2510307-3) on strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestämiseen erikoistunut sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen myös sijoitusneuvontaa ja välittää toimeksiantoja. Alexandria Markets Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 90 %:sesti omistama tytäryhtiö. Alexandria Markets Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Alexandria Rahastoyhtiö Oy (y-tunnus 1603936-4) on sijoitusrahastoja hallinnoiva rahastoyhtiö. Alexandria Rahastoyhtiö Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sijoitusrahastotoimintaan ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Alexandria Yritysrahoitus Oy

Alexandria Yritysrahoitus Oy (y-tunnus 2871844-4) on yritysrahoitukseen erikoistunut yhtiö, joka välittää lainamuotoista joukkorahoitusta sijoittajilta lainanottajille. Alexandria Yritysrahoitus Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 73 %:sesti omistama tytäryhtiö. Alexandria Yritysrahoitus Oy on Finanssivalvontaan rekisteröitynyt joukkorahoituksen välittäjä ja sillä on Finanssivalvonnan myöntämä maksupalvelun tarjoajan lupa. Se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Premium Advisors Oy

Premium Advisors Oy (y-tunnus 2392722-0) toimii päätoimisena vakuutusedustajana Lombard International Assurance S.A.:lle, Swiss Life S.A.:lle, Bâloise Vie Luxembourg S.A.:lle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle. Premium Advisors Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 100 %:sesti omistama tytäryhtiö. Premium Advisors Oy on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin sekä Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Asiakasvarojen säilyttäminen

Alexandria Rahastoyhtiö Oy voi säilyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen merkintöihin liittyviä merkintämaksuja ja -palkkioita asiakkaidensa lukuun suomalaisen talletuspankin tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avaamillaan kunkin sijoitusrahaston omalla rahastokohtaisella asiakasvaratilillä erillään rahastoja hallinnoivan rahastoyhtiön varoista.

Asiakasvaroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan rahastomerkintään liittyviä rahastojen merkintätileille maksamia rahavaroja, joita ei ole vielä rahaston sääntöjen mukaisesti voitu merkitä rahastoon, sekä muita asiakkaan varojen perusteella saatuja maksuja. Asiakkaiden varoja ei sijoiteta edelleen eikä varoille makseta korkoa.

Alexandria Yritysrahoitus Oy voi säilyttää välittämäänsä lainamuotoiseen joukkorahoitukseen liittyviä asiakasvaroja asiakkaidensa lukuun suomalaisen talletuspankin tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avaamillaan asiakasvaratileillä. Asiakasvaratilien kautta hoidetaan asiakkaiden yrityslainoihin liittyvien sijoitusten, palautuneiden pääomien ja korkotuottojen sekä laina-asiakkaiden lainojen nostoihin, lainanlyhennyksiin ja korkoihin liittyvä maksuliikenne. Asiakasvaratilillä oleville varoille ei makseta korkoa.

Asiakkaiden rahavarat säilytetään erillään Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n ja Alexandria Yritysrahoitus Oy:n rahavaroista. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n ja Alexandria Yritysrahoitus Oy:n käytössä olevat järjestelyt ja muut seurantajärjestelmät varmistavat, että asiakkaiden rahavaroja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata kokonaisuutena sekä erikseen kunkin asiakkaan osalta.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen asiakasvaroja hallinnoivat tilinpitäjäpankit antavat asiakasvaratileillä oleville asiakkaiden rahavaroille kuittaamattomuussuojan, eli tilinpitäjäpankki ei voi käyttää Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen asiakasvaratileillä olevia rahavaroja Alexandria Rahastoyhtiö Oy:ltä olevien saataviensa kuittaukseen. Koska asiakasvaratileillä olevia varoja voidaan käyttää vain sijoitusrahastomerkinnöistä ja lunastuksista johtuviin maksuihin, asiakasvaratileillä olevat ei-ammattimaisen asiakkaan rahavarat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti.

Alexandria Yritysrahoitus Oy:n asiakasvaroja hallinnoivat tilinpitäjäpankit antavat asiakasvaratileillä oleville asiakkaiden rahavaroille kuittaamattomuussuojan, eli tilinpitäjäpankki ei voi käyttää Alexandria Yritysrahoitus Oy:n asiakasvaratilillä olevia rahavaroja Alexandria Yritysrahoitus Oy:ltä olevien saataviensa kuittaukseen. Alexandria Yritysrahoitus Oy ei joukkorahoituksen välittäjänä kuulu Sijoittajien korvausrahastoon.

Alexandria-konsernin yhteystiedot:

Eteläesplanadi 22 A, 4. kerros
00130 Helsinki

http://www.alexandria.fi

Puhelin: +358 941351300 (vaihde)
Faksi: -+358 9 4135 1311

Muut toimipaikat yhteystietoineen löytyvät kohdasta: Ota yhteyttä

Sidonnaisasiamiehet

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja Alexandria Markets Oy voivat tarjota tiettyjä laissa määriteltyjä sijoitus- ja oheispalvelujaan myös sidonnaisasiamiestensä välityksellä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja Alexandria Markets Oy ovat ilmoittaneet käyttämänsä sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Alexandrian sidonnaisasiamiehet on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen sidonnaisasiamiesrekisteriin.

Vakuutusasiamiestoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit toimivat myös vakuutusasiamiehenä vakuutuksenantajan nimissä ja lukuun ja tarjoavat vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisia palveluita. Myös Premium Advisors Oy toimii vakuutusasiamiehenä vakuutuksenantajan nimissä ja lukuun ja tarjoaa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisia palveluita. Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit sekä Premium Advisors Oy on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnan sivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit antavat asiakkaille henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista. Henkilökohtaiset suositukset ja sijoitusneuvonta ei perustu laajaan ja tasapuoliseen analyysiin eri rahoitusvälineistä tai vakuutuksista, vaan rajoittuvat pääasiallisesti Alexandria-konsernin omiin tuotteisiin tai tuotteisiin, joita tarjoaviin yhtiöihin Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on läheinen sidos. Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit edustavat useampaa vakuutuksenantajaa tekemiensä sopimusten mukaan. Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit toimivat SEB Life International Assurance Company Limited:n, Utmost PanEurope dac:n, sekä Lombard International Assurance S.A.:n vakuutusasiamiehenä.

Premium Advisors Oy toimii vakuutusasiamiehenä vakuutuksenantajan lukuun ja tarjoaa vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaisia palveluita. Premium Advisors antaa asiakkaille henkilökohtaisia suosituksia tarjoamistaan vakuutuksista ja asiakas valitsee lähtökohtaisesti varainhoitajan sijoitusvakuutuksessa olevaa varallisuutta hoitamaan. Premium Advisors Oy toimii vakuutusedustajana Lombard International Assurance S.A.:lle, Swiss Life S.A.:lle, Bâloise Vie Luxembourg S.A.:lle ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle.

Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 33§:n edellyttämät tiedot Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Y-tunnus: 1063450-9

Eteläesplanadi 22 A, 4.krs.
00130 HELSINKI

http://www.alexandria.fi

Puhelin: +358 9 4135 1300 (vaihde)
Faksi: -+358 9 4135 1311

Muut toimipaikat yhteystietoineen löytyvät kohdasta: Ota yhteyttä

Vakuutusten tarjoamisesta annetun lain (234/2018) 33§:n edellyttämät tiedot Premium Advisors Oy:stä:

Premium Advisors Oy

Y-tunnus: 2392722-0

Eteläesplanadi 22 A, 4.krs.
00130 HELSINKI

http://www.alexandria.fi

Puhelin: +358-9-4135 1300 (vaihde)
Faksi: -+358-9 4135 1311

Vakuutuksenantajat tai niiden emoyritykset eivät omista suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä ja sen eikä vakuutusasiamiesyhteistyökumppaneista tai Premium Advisors Oy:stä, eikä niillä ole kirjanpitolain 1 luvun 5 §:n mukaista määräysvaltaa tai läheisiä sidoksia vakuutuksenantajaan.

Vakuutuksenantajat tai niiden emoyritykset eivät omista suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä eikä vakuutusasiamiesyhteistyökumppaneista, eikä niillä ole kirjanpitolain 1 luvun 5§:n mukaista määräysvaltaa tai läheisiä sidoksia vakuutusedustajaan.

Vakuutusyhteistyökumppaneiden vakuutusten tarjoamisesta annetussa laissa määritellyt tiedot ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vastaanotosta pyydettäessä.

Valvova viranomainen

Sijoituspalvelutoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n sekä sidonnaisasiamiesten ja Alexandria Markets Oy:n, Alexandria Rahoitusyhtiö Oy:n sekä Alexandria Yritysrahoitus Oy:n toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328 ja sähköposti finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Vastuuvalvojana Finanssivalvonnassa toimii Olivia Yli-Pelkonen ja Saara Rundqvist, puhelin: +358 09 183 51.

Vakuutusasiamiestoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja sen vakuutusasiamiesyhteistyöskumppanien sekä Premium Advisors Oy:n vakuutusten tarjoamisesta annetun lain mukaista toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328 ja sähköposti finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Vastuuvalvojana Finanssivalvonnassa toimii Olivia Yli-Pelkonen ja Saara Rundqvist, puhelin: +358 09 183 51.

Jäsenyydet

Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Markets Oy ja Alexandria Rahastoyhtiö Oy ovat jäseninä Finanssiala ry:ssä (FA): www.finanssiala.fi ja Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnassa (FINE): www.fine.fi. Alexandria Pankkiiriliike Oyj, Alexandria Markets Oy ja Alexandria Rahastoyhtiö Oy ovat Sijoittajien korvausrahaston jäseniä: www.sijoittajienkorvausrahasto.fi. Sijoittajien korvausrahaston suoja ei kata sijoitusrahastotoimintaa eikä sijoitussidonnaisia vakuutuksia tai talletuksia tai joukkorahoitusmuotoisia yrityslainoja.

Verotietojen vaihto Yhdysvaltojen (Fatca), OECD-valtioiden (CRS) ja EU:n (DAC2) kesken

Suomi on allekirjoittanut Yhdysvaltojen kanssa verotietojen vaihtoa koskevan ns. FATCA-sopimuksen (”Foreign Account Tax Compliance Act”), joka on 1.7.2014 lähtien velvoittanut finanssi- ja rahoituslaitokset ympäri maailman tunnistamaan ne asiakkaat, jotka voivat olla Yhdysvalloissa verovelvollisia ja joilla on tilejä tai sijoituksia suomalaisissa pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahastoyhtiöissä tai muissa rahoitusalan yrityksissä.

Kyseisen verosääntelyn myötä myös Alexandria –konsernin yhtiöiden on tunnistettava Yhdysvalloissa verovelvollisina olevat henkilö- ja yritysasiakkaansa sekä raportoitava näiden asiakkaiden sijoitusten yhteissumma Suomen verohallinnolle, joka välittää tiedot edelleen Yhdysvaltain veroviranomaiselle IRS:lle.

Tämän vuoksi Alexandrian tulee selvittää asiakassopimusta tehtäessä, onko asiakkaaksi tulevalla henkilöllä tai yhteisöllä sellaista liitäntää Yhdysvaltoihin, johon voisi liittyä verovelvollisuus Yhdysvalloissa. Vastaava verotietojen kerääminen ja vaihtaminen OECD-valtioiden (CRS) ja EU-jäsenmaiden (DAC2) kesken on alkanut 2016 verotietojen pohjalta.

Alexandrian asiakkaalle verosääntely näyttäytyy siis kysymyksenä siitä, onko asiakas verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa esim. Yhdysvalloissa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteella, ja mahdollisesta jatko-ohjeistuksesta, mikäli näin on.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Lähiomaisen kuollessa omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Olemme koonneet oheiseen liitteeseen (PDF) ohjeita ja neuvoja, joilla toivomme voivamme helpottaa kuolinpesään liittyvien asioiden hoitamista Alexandria -konsernissa.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle (PDF)

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoito PDF

Asiakaspalautteen käsittely ja oikeussuojakeinot

Asiakaspalautteesi antaa meille tärkeää tietoa palvelun laadun ja tuotteiden kehittämisessä. Siksi annamme sille suuren arvon. Myös muunlainen palaute palvelustamme on tärkeää!

Tuotteeseen, palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä tai palautteessa asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Alexandria Pankkiiriliike Oyj:öön tai sen sidonnaisasiamiehiin tai Alexandria Markets Oy:öön tai Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vakuutusasiamiesyhteistyökumppaniin. Sijoitusrahastoihin liittyvissä asioissa asiakas voi olla yhteydessä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:öön tai Alexandria Pankkiiriliike Oyj:öön tai sen sidonnaisasiamiehiin, jotka rahasto-osuuksia ovat välittäneet. Alexandria Yritysrahoitus Oy:n joukkolainamuotoisiin yrityslainoihin liittyvissä asioissa asiakas voi olla yhteydessä Alexandria Yritysrahoitus Oy:öön tai Alexandria Pankkiiriliike Oyj:öön tai sen sidonnaisasiamiehiin, jotka kyseisiä muita sijoitustuotteita ovat asiakkaalle välittäneet. Premium Advisorsin edustamien sijoitusvakuutusten osalta asiakas voi olla yhteydessä Premium Advisors Oy:öön tai omaisuudenhoitajaansa. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa asianomaiselle Alexandria -konsernin yhtiölle tai niiden sidonnaisasiamiehelle tai vakuutusasiamiesyhteistyökumppanille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan kirjallisesti. Alexandria Yritysrahoitus Oy:n joukkolainamuotoisiin yrityslainoihin liittyvissä asioissa voit käyttää joukkorahoitussääntelyn edellyttämää asiakasvalituslomaketta. Asiakasvalituksen voi tehdä suomen kielellä ja sen tekeminen on asiakkaalle ja potentiaaliselle asiakkaalle maksutonta.

Asian luonteesta riippuen hoidamme sen heti tai välitämme eteenpäin asianomaisen paikalliskonttorimme selvitettäväksi. Jos odotat vastausta palautteellesi, yhteystietosi ovat tärkeät. Voidaksemme selvittää selvityspyyntöäsi tai reklamaatiotasi, meidän on löydettävä oikea henkilö asiakasrekisteristämme. Siksi tarvitsemme nimen lisäksi osoitteesi, ja mieluiten myös henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Pyrimme käsittelemään asiakaspalautteet, selvityspyynnöt ja reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun olemme sen vastaanottaneet. Mikäli asian selvittely vie jostain syystä pitempään, olemme asiakkaaseen yhteydessä ja ilmoitamme asiakkaalle arviomme asian käsittelyn vaatimasta syystä ja pitemmästä selvittelyajasta ja sen syystä. Tiedotamme tällöin asiakkaalle selvityspyynnön tai valituksen käsittelyn etenemisestä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jos Alexandria -konsernin yhtiön ja niiden asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas (tuomioistuinkäsittelyn sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden käsiteltäväksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) yhteydessä olevaan Sijoitus- tai Vakuutuslautakuntaan. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo asiakkaita vakuutus-, pankki- ja sijoitustoiminnan ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan.

Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Sijoituslautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia.

Sijoituslautakunta antaa ratkaisusuosituksia sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa ja sijoitusrahastolaissa tarkoitettuihin sijoitus- ja sijoitusrahastopalveluihin liittyvistä ei-ammattimaisten asiakkaiden ja palveluntarjoajien esittämistä erimielisyyksistä. Ratkaisusuositukset koskevat lain, viranomaismääräysten, hyvän arvopaperimarkkinatavan ja sopimusehtojen soveltamista sekä palveluntarjoajan menettelyä. Ne voivat koskea myös korvauksen määrää.

Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa asioissa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta eivät käsittele riita-asioita, jotka liittyvät vakuutusyhtiöön, jolla ei ole Suomessa toimivaa sivuliikettä. SEB Life International Assurance Company Limited on kuitenkin liittynyt Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (FINE) jäseneksi, joten sen tuotteita koskevissa asioissa asiakas voi halutessaan viedä erimielisyyden käsiteltäväksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asianmukaiseen lautakuntaan.

Palvelu on maksutonta ja on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa sijoituspalveluyritykseen, pankkiin, rahastoyhtiöön tai vakuutusyhtiöön.

Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostin välityksellä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (FINE)

Porkkalankatu 1
00180 Helsinki

Sähköposti info(at)fine.fi

puhelin (09) 6850 120

Osoitteessa www.fine.fi löytyy yhteydenottolomake.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja -palveluja. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten esim. rahoituspalvelun hankintaa, ei kuitenkaan silloin, kun riidan kohteena on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvopaperin hankinta tai luovuttaminen.

Kuluttajariitalautakunta antaa kuluttajille ratkaisusuosituksia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa asioissa. Kuluttajariitalautakunta ei käsittele kuitenkaan sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös sellaista vakuutusyhtiötä koskevia valituksia, joilla ei ole edustusta Suomessa, jos asia muutoin kuuluu sen toimialueeseen.

Kuluttajariitalautakunta

PL 306
00531 Helsinki

puhelin 029 566 5200 (vaihde)

Osoitteessa www.kuluttajariita.fi löytyy valituslomake ja sen täyttöohje.

Käräjäoikeus ja välimiesoikeus

Alexandria -konsernin yhtiön ratkaisuun tyytymätön asiakas voi aina viedä asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse tai käyttäen yllä mainittua muutoksenhakukeinoa. Asiakas voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi myös suoraan riippumatta siitä, onko hän käyttänyt edellä mainittua muutoksenhakukeinoa. Lisätietoja osoitteesta: www.oikeus.fi

Alexandria Pankkiiriliike Oy:n ja Alexandria Markets Oy:n asiakassopimuksen yleisten ehtojen mukaan mikäli sopimusosapuolet eivät pääse neuvotteluteitse ratkaisuun kuukauden sisällä neuvotteluiden aloittamisesta, riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin kymmenentuhatta (10 000) euroa, eikä asiakkaana ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas. Elleivät sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Muut sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

Irlannin Rahoituspalveluiden kuluttaja-asiamies ja Luxemburgin vakuutuslautakunta ja kuluttaja-viranomainen

Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimii vakuutusedustajana ja on irlantilaisen SEB Life International Assurance Company Limited:n ja Utmost PanEurope dac:n sekä luxemburglaisen Lombard International Assurance S.A.:n vakuutusasiamies. Premium Advisors Oy toimii vakuutusedustajana luxemburgilaisille Lombard International Assurance S.A.:lle ja Swiss Life S.A.:lle sekä suomalaiselle Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennialle.

Vakuutuksenottaja voi halutessaan olla lisäksi yhteydessä kyseisen vakuutusyhtiön asiakaspalveluun asiakasvalituksen osalta. Jos vakuutuksenottaja ei ole tyytyväinen reklamaatiomenettelyn päätökseen, vakuutuksenottaja voi saattaa asian Irlannin Rahoituspalveluiden kuluttaja-asiamiehen (Financial Services Ombudsman, FSO) käsiteltäväksi. Irlannin kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat:

Financial Services Ombudsman

3rd Floor
Lincoln House
Lincoln Place
Dublin 2
Ireland

puhelin +353 (0) 1 662 0899

sähköposti enquiries@financialombudsman.ie

Osoitteessa www.fspo.ie on saatavilla lisätietoja tähän liittyen.

Luxemburgin osalta vakuutuksenottaja voi saattaa asian joko Luxemburgin vakuutuslautakunnan käsiteltäväksi tai Luxemburgin kuluttajaviranomaiselle. Luxemburgin vakuutuslautakunnan yhteystiedot:

Association des Companies d’Assurances

3 rue Guido Oppenheim
L-2263 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

puhelin +352 44 21 44 -1

Osoitteessa www.aca.lu on saatavilla lisätietoja tähän liittyen.

Luxemburgin kuluttaviranomaisen yhteystiedot:

Union Luxembourgeoise des Consommateurs
55 Rue des Bruyéres
L-1274 Howald
Grand-Duché de Luxembourg

puhelin +352 49 60 22 -1

Osoitteessa www.ulc.lu on saatavilla lisätietoja tähän liittyen.

Yleiset ehdot

Alexandria -konsernin yleiset sopimusehdot (PDF)

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja tietosuoja

Henkilötietojen käsittely ja tietosuojaperiaatteet on kuvattu tietosuojaselosteessa.

Toimeksiantojen toteuttaminen

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi 2021

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi 2020

Toimeksiantojen huolellista toteuttamista koskeva raportointi 2019

Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2021

Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2020

Toimeksiantojen toteutuksen laatua koskeva kooste vuodelta 2019

Alexandria -konsernin toimintaperiaatteet toimeksiantoja välittäessä ja toteutettaessa löytyvät yllä olevasta ’Tietoja palveluntarjoajasta’ -dokumentista.