Asiakasinformaatio

Sijoitusrahastotoimintaa ja sijoituspalveluita koskevan lainsäädännön tavoitteena on parantaa sijoittajien suojaa ja tähän liittyen sijoittajille annetaan tietoa muun muassa Alexandria –konsernista ja sen palveluista ja tuotteista. Olemme koonneet tälle sivulle lainsäädännön edellyttämää sijoittajien kannalta olennaista tietoa, jotta asiakkaamme saavat tarvitsemansa tiedot helposti ja tehokkaasti.

Alla tietoa muun muassa Alexandria –konsernista, tarjottavista palveluista ja asiakaspalautteen käsittelystä sekä oikeussuojakeinoista. Asiakasluokitteluun, tiedonanto- ja selonottovelvollisuuteen liittyvistä menettelytavoista, toimeksiantojen hoitamisesta, asiakasvarojen säilyttämisestä,  kannustimista, palveluihin liittyvistä kuluista ja palkkioista, toimintaperiaatteistamme eturistiriitojen tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä rahoitusvälineistä ja niihin liittyvistä riskeistä löytyy tietoa alla olevasta linkistä. Tältä sivulta löytyy myös perustietoa tiettyjä erityistilanteita koskien, kuten ohjeita kuolinpesän asioita hoitaville sekä ohjeita alaikäisiä asiakkaita ja muita edunvalvonnan alaisia asiakkaita koskien.

Yksityiskohtaiset tiedot tarjottavista palveluista tai rahoitusvälineistä annamme palvelun tai rahoitusvälineen tarjoamisen yhteydessä.

Ohessa sijoituspalvelulain mukaisesti Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista sekä yleisimmistä rahoitusvälinetyypeistä ja niihin liittyvistä tyypillisistä riskeistä (PDF).

Tietoa Alexandria-konsernista ja tarjottavista palveluista

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Alexandria Pankkiiriliike Oyj (y-tunnus 1063450-9) on Alexandria-konsernin emoyhtiö, joka tarjoaa asiakkailleen sijoitusneuvontaa ja välittää sekä toteuttaa rahoitusvälineitä koskevia toimeksiantoja asiakkaiden ja omaan lukuun. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja se toimii myös päätoimisena vakuutusedustajana ja on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Alexandria Pankkiiriliike Oyj on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:llä on toimipisteet 28 paikkakunnalla.

Alexandria Markets Oy

Alexandria Markets Oy (y-tunnus 2510307-3) on strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestämiseen erikoistunut sijoituspalveluyritys, joka tarjoaa asiakkailleen myös sijoitusneuvontaa ja välittää toimeksiantoja. Alexandria Markets Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n 65%:sesti omistama tytäryhtiö. Alexandria Markets Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä sijoituspalvelutoimilupa ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy

Alexandria Rahastoyhtiö Oy (y-tunnus 1603936-4) on sijoitusrahastoja hallinnoiva rahastoyhtiö. Alexandria Rahastoyhtiö Oy on Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n täysin omistama tytäryhtiö. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:llä on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa sijoitusrahastotoimintaan ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin.

Asiakasvarojen säilyttäminen

Alexandria Rahastoyhtiö Oy voi säilyttää hallinnoimiensa sijoitusrahastojen merkintöihin liittyviä merkintämaksuja ja -palkkioita asiakkaidensa lukuun suomalaisen talletuspankin tai ulkomaisen talletuspankin Suomessa sijaitsevassa sivukonttorissa avaamillaan kunkin sijoitusrahaston omalla rahastokohtaisella asiakasvaratilillä erillään rahastoja hallinnoivan rahastoyhtiön varoista.

Asiakasvaroilla tarkoitetaan tässä yhteydessä asiakkaan rahastomerkintään liittyviä rahastojen merkintätileille maksamia rahavaroja, joita ei ole vielä rahaston sääntöjen mukaisesti voitu merkitä rahastoon, sekä muita asiakkaan varojen perusteella saatuja maksuja. Asiakkaiden varoja ei sijoiteta edelleen eikä varoille makseta korkoa.

Asiakkaiden rahavarat säilytetään erillään Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n rahavaroista. Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n käytössä olevat järjestelyt ja muut seurantajärjestelmät varmistavat, että asiakkaiden rahavaroja ja niiden muutoksia voidaan luotettavasti ja jatkuvasti seurata kokonaisuutena sekä erikseen kunkin asiakkaan osalta.

Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen asiakasvaroja hallinnoivat tilinpitäjäpankit antavat asiakasvaratileillä oleville asiakkaiden rahavaroille kuittaamattomuussuojan, eli tilinpitäjäpankki ei voi käyttää Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoitusrahastojen asiakasvaratileillä olevia rahavaroja Alexandria Rahastoyhtiö Oy:ltä olevien saataviensa kuittaukseen.

Koska asiakasvaratileillä olevia varoja voidaan käyttää vain sijoitusrahastomerkinnöistä ja lunastuksista johtuviin maksuihin, asiakasvaratileillä olevat ei-ammattimaisen asiakkaan rahavarat kuuluvat Sijoittajien korvausrahaston suojan piiriin. Alexandria Rahastoyhtiö Oy on Sijoittajien korvausrahaston jäsen. Rahasto korvaa sijoittajalle aiheutuneet menetykset silloin, kun rahaston jäsen ei ole suorittanut suojan piiriin kuuluvan sijoittajan selviä ja riidattomia saatavia sopimuksen mukaisesti.

 

Alexandria-konsernin yhteystiedot:

Eteläesplanadi 22 A, 00130 Helsinki, 4. kerros

http://www.alexandria.fi

 Puhelin: +358-9-4135 1300 (vaihde)

 Faksi: -+358-9 4135 1311

Muut toimipaikat yhteystietoineen löytyvät kohdasta: Ota meihin yhteyttä

Sidonnaisasiamiehet

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja Alexandria Markets Oy voivat tarjota tiettyjä laissa määriteltyjä sijoitus- ja oheispalvelujaan myös sidonnaisasiamiestensä välityksellä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja Alexandria Markets Oy ovat ilmoittaneet käyttämänsä sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Alexandrian sidonnaisasiamiehet on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään julkiseen sidonnaisasiamiesrekisteriin.

Vakuutusasiamiestoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit toimivat myös vakuutusasiamiehenä ja tarjoavat vakuutusedustuksesta annetun lain mukaisia palveluita. Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sen vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit on merkitty Finanssivalvonnan ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Rekisteröinnin voi tarkistaa Finanssivalvonnan sivuilta www.finanssivalvonta.fi.

Vakuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 19§:n ja 21§:n edellyttämät tiedot Alexandria Pankkiiriliike Oyj:stä:

Alexandria Pankkiiriliike Oyj

Y-tunnus: 1063450-9

Eteläesplanadi 22 A, 4.krs.

00130 HELSINKI

http://www.alexandria.fi

Puhelin: +358-9-4135 1300 (vaihde)

Faksi: -+358-9 4135 1311

Muut toimipaikat yhteystietoineen löytyvät kohdasta: Ota meihin yhteyttä

Alexandria Pankkiiriliike Oyj tai vakuutusasiamiesyhteistyökumppanit eivät omista suoraan tai välillisesti yli kymmenen prosentin osuutta minkään vakuutuksenantajan äänimäärästä tai pääomasta. Vakuutuksenantajilla tai niiden emoyrityksillä ole äänivaltaa eikä omistusta Alexandria Pankkiiriliike Oyj:ssä eikä vakuutusasiamiesyhteistyökumppaneissa.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimii SEB Life International Assurance Company Limited:n, Utmost PanEurope dac:n, sekä Lombard International Assurance S.A.:n vakuutusasiamiehenä.

Vakuutusyhteistyökumppaneiden vakuutusedustuslaissa määritellyt tiedot ovat saatavilla Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vastaanotosta pyydettäessä.

 

Valvova viranomainen

Sijoituspalvelutoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden sekä sidonnaisasiamiesten toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328 ja sähköposti finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Vastuuvalvojana Finanssivalvonnassa toimii lakimies Katarina Pesola, puhelin: +358 10 831 5243

Vakuutusasiamiestoiminta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja sen vakuutusasiamiesyhteistyöskumppanien vakuutusedustuksesta annetun lain mukaista toimintaa valvoo Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6, PL 159, 00101 Helsinki, puhelin 010 831 51 (vaihde), faksi 010 831 5328 ja sähköposti finanssivalvonta@finanssivalvonta.fi. Lisätietoja: www.finanssivalvonta.fi.

Vastuuvalvojana Finanssivalvonnassa toimii lakimies Katarina Pesola, puhelin: +358 10 831 5243.

 

Jäsenyydet

Alexandria -konsernin yritykset ovat jäseninä Finanssiala ry:ssä (FA): www.finanssiala.fi ja Vakuutus- ja Rahoitusneuvonnassa (FINE): www.fine.fi. Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja Alexandria Markets Oy ovat  Sijoittajien korvausrahaston jäseniä: www.sijoittajienkorvausrahasto.fi.

 

Verotietojen vaihto Yhdysvaltojen (Fatca), OECD-valtioiden (CRS) ja EU:n (DAC2) kesken

Suomi on allekirjoittanut Yhdysvaltojen kanssa verotietojen vaihtoa koskevan ns. FATCA-sopimuksen (”Foreign Account Tax Compliance Act”), joka on 1.7.2014 lähtien velvoittanut finanssi- ja rahoituslaitokset ympäri maailman tunnistamaan ne asiakkaat, jotka voivat olla Yhdysvalloissa verovelvollisia ja joilla on tilejä tai sijoituksia suomalaisissa pankeissa, sijoituspalveluyrityksissä, rahastoyhtiöissä tai muissa rahoitusalan yrityksissä.

Kyseisen verosääntelyn myötä myös Alexandria –konsernin yhtiöiden on tunnistettava Yhdysvalloissa verovelvollisina olevat henkilö- ja yritysasiakkaansa sekä raportoitava näiden asiakkaiden sijoitusten yhteissumma Suomen verohallinnolle, joka välittää tiedot edelleen Yhdysvaltain veroviranomaiselle IRS:lle.

Tämän vuoksi Alexandrian tulee selvittää asiakassopimusta tehtäessä, onko asiakkaaksi tulevalla henkilöllä tai yhteisöllä sellaista liitäntää Yhdysvaltoihin, johon voisi liittyä verovelvollisuus Yhdysvalloissa. Vastaava verotietojen kerääminen ja vaihtaminen OECD-valtioiden (CRS) ja EU-jäsenmaiden (DAC2) kesken on alkaanut 2016 verotietojen pohjalta.

Alexandrian asiakkaalle verosääntely näyttäytyy siis kysymyksenä siitä, onko asiakas verovelvollinen muussa maassa kuin Suomessa esim. Yhdysvalloissa asuinvaltion, kansalaisuuden, syntymäpaikan, työ- tai oleskeluluvan tai muun perusteella, ja mahdollisesta jatko-ohjeistuksesta, mikäli näin on.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle

Lähiomaisen kuollessa omaisilla on kannettavanaan vastuu monista kuolemantapaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä. Olemme koonneet oheiseen liitteeseen (PDF) ohjeita ja neuvoja, joilla toivomme voivamme helpottaa kuolinpesään liittyvien asioiden hoitamista Alexandria –konsernissa.

Ohjeita kuolinpesän asioita hoitavalle (PDF) >

Valtakirja kuolinpesän asioiden hoitoon (PDF) >

Asiakaspalautteen käsittely ja oikeussuojakeinot

Asiakaspalautteesi antaa meille tärkeää tietoa palvelun laadun ja tuotteiden kehittämisessä. Siksi annamme sille suuren arvon. Myös muunlainen palaute palvelustamme on tärkeää!

Tuotteeseen, palveluun ja sitä koskevaan sopimukseen liittyvissä kysymyksissä tai palautteessa asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä ensisijaisesti Alexandria Pankkiiriliike Oyj:öön tai Alexandria Markets Oy:öön tai niiden sidonnaisasiamieheen tai Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n vakuutusasiamiesyhteistyökumppaniin. Sijoitusrahastoihin liittyvissä asioissa asiakas voi olla yhteydessä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:öön tai edellä mainittuihin tahoihin, jotka rahaston ovat välittäneet. Asiakkaan tulee viipymättä ilmoittaa asianomaiselle Alexandria -konsernin yhtiölle tai niiden sidonnaisasiamiehelle tai vakuutusasiamiesyhteistyökumppanille palveluun liittyvästä virheestä ja siihen mahdollisesti liittyvästä vaatimuksestaan kirjallisesti.

Asian luonteesta riippuen hoidamme sen heti tai välitämme eteenpäin asianomaisen paikalliskonttorimme selvitettäväksi. Jos odotat vastausta palautteellesi, yhteystietosi ovat tärkeät. Voidaksemme selvittää selvityspyyntöäsi tai reklamaatiotasi, meidän on löydettävä oikea henkilö asiakasrekisteristämme. Siksi tarvitsemme nimen lisäksi osoitteesi, ja mieluiten myös henkilötunnuksesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi. Pyrimme käsittelemään asiakaspalautteet, selvityspyynnöt ja reklamaatiot kahden viikon kuluessa siitä, kun olemme sen vastaanottaneet. Mikäli asian selvittely vie jostain syystä pitempään, olemme asiakkaaseen yhteydessä ja ilmoitamme asiakkaalle arviomme asian käsittelyn vaatimasta syystä ja pitemmästä selvittelyajasta ja sen syystä. Tiedotamme tällöin asiakkaalle selvityspyynnön tai valituksen käsittelyn etenemisestä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta

Jos Alexandria -konsernin yhtiön ja niiden asiakkaan välillä ei päästä neuvotellen ratkaisuun, voi asiakas (tuomioistuinkäsittelyn sijaan) halutessaan viedä erimielisyyden käsiteltäväksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yhteydessä olevaan Arvopaperi- tai Vakuutuslautakuntaan.  Vakuutus- ja rahoitusneuvonta neuvoo vakuutus- ja arvopaperiasiakkaita ongelmatilanteissa ja selvittää heidän valitusasioitaan. Neuvontatoimiston yhteydessä toimivat Vakuutuslautakunta, Pankkilautakunta ja Arvopaperilautakunta, jotka antavat ratkaisusuosituksia.

Arvopaperilautakunta neuvoo, ohjaa ja etsii ratkaisuja asioissa, jotka koskevat arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja siihen liittyvien viranomaismääräysten sisältöä, sijoituspalvelusopimusten ehtojen soveltamista, hyvää arvopaperikauppatapaa sekä muuta arvopaperikäytäntöä. Palvelu on maksutonta ja on käytössä kaikille ei-ammattimaisille sijoittajille, jotka ovat asiakassuhteessa sijoituspalveluyritykseen, pankkiin tai rahastoyhtiöön.

Vakuutuslautakunta antaa ratkaisusuosituksia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa asioissa. Vakuutus- ja rahoitusneuvonta ja Vakuutuslautakunta eivät käsittele riita-asioita, jotka liittyvät vakuutusyhtiöön, jolla ei ole Suomessa toimivaa sivuliikettä. SEB Life International Assurance Company Limited on kuitenkin liittynyt Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan (Fine) jäseneksi, joten sen tuotteita koskevissa asioissa asiakas voi halutessaan viedä erimielisyyden käsiteltäväksi Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan asianmukaiseen lautakuntaan.

Asiakas voi olla Vakuutus- ja rahoitusneuvontaan yhteydessä puhelimitse, kirjeitse, telefaxilla tai sähköpostin välityksellä.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta (Fine)

Porkkalankatu 1

00180 Helsinki

Sähköposti inf(at)fine.fi

puhelin (09) 6850 120

Osoitteessa www.fine.fi löytyy yhteydenottolomake.

Kuluttajariitalautakunta

Kuluttajariitalautakunta ratkaisee kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien välisiä erimielisyyksiä, jotka koskevat kulutustavaroita ja -palveluja. Kuluttajariitalautakunta voi antaa ratkaisusuosituksen kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisestä erimielisyydestä, joka koskee kulutushyödykkeen kuten esim. rahoituspalvelun hankintaa, ei kuitenkaan silloin, kun riidan kohteena on arvopaperimarkkinalaissa tarkoitetun arvopaperin hankinta tai luovuttaminen.

Kuluttajariitalautakunta antaa kuluttajille ratkaisusuosituksia vapaaehtoisia vakuutuksia koskevissa asioissa. Kuluttajariitalautakunta ei käsittele kuitenkaan sijoitussidonnaisia vakuutuksia koskevia asioita. Kuluttajariitalautakunta käsittelee myös sellaista vakuutusyhtiötä koskevia valituksia, joilla ei ole edustusta Suomessa, jos asia muutoin kuuluu sen toimialueeseen.

Kuluttajariitalautakunta

PL 306

00531 Helsinki

puhelin 029 566 5200 (vaihde)

Osoitteessa www.kuluttajariita.fi löytyy valituslomake ja sen täyttöohje.

Käräjäoikeus ja välimiesoikeus

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ratkaisuun tyytymätön asiakas voi aina viedä asiansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi, jos erimielisyyttä ei ole saatu ratkaistuksi neuvotteluteitse tai käyttäen yllä mainittua muutoksenhakukeinoa. Asiakas voi saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi myös suoraan riippumatta siitä, onko hän käyttänyt edellä mainittua muutoksenhakukeinoa. Lisätietoja osoitteesta: www.oikeus.fi

Alexandria Pankkiiriliike Oy:n ja Alexandria Markets Oy:n asiakassopimuksen yleisten ehtojen mukaan mikäli sopimusosapuolet eivät pääse neuvotteluteitse ratkaisuun kuukauden sisällä neuvotteluiden aloittamisesta, riitaisuudet ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhtä välimiestä käyttäen Helsingissä, jos riidan kohteena oleva vaade on määrältään enemmän kuin kymmenentuhatta (10 000) euroa, eikä asiakkaana ole kuluttajansuojalaissa tarkoitettu kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas. Elleivät sopijapuolet pääse ratkaisuun välimiehestä, välimiehen nimeää Keskuskauppakamari. Muut sopijapuolten väliset riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa, ellei kuluttajana pidettävä ei-ammattimainen asiakas vaadi asian käsittelyä sen paikkakunnan yleisessä alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on asuinpaikkansa.

Irlannin Rahoituspalveluiden kuluttaja-asiamies

Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimii vakuutusedustajana ja tarjoaa irlantilaisen SEB Life International Assurance Company Limited:n, Utmost PanEurope dac:n ja Lombard International Assurance S.A.:n vakuutuksia. Vakuutuksenottaja voi halutessaan olla lisäksi yhteydessä kyseisen vakuutusyhtiön asiakaspalveluun asiakasvalituksen osalta. Jos vakuutuksenottaja ei ole tyytyväinen reklamaatiomenettelyn päätökseen, vakuutuksenottaja voi saattaa asian Irlannin Rahoituspalveluiden kuluttaja-asiamiehen (Financial Services Ombudsman, FSO) käsiteltäväksi. Irlannin kuluttaja-asiamiehen yhteystiedot ovat:

Financial Services Ombudsman

3rd Floor

Lincoln House

Lincoln Place

Dublin 2

Ireland

puhelin +353 (0) 1 662 0899

sähköposti enquiries@financialombudsman.ie

Osoitteessa www.fspo.ie on saatavilla lisätietoja tähän liittyen.

Yleiset ehdot

Alexandria -konsernin yleiset sopimusehdot

Henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja tietosuoja

Alexandrian tietojen käsittelyn periaatteet

Tietosuojaseloste