Sisällöt
markkinakommentti 07/22

05.07.2022

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti heinäkuu 2022

Talouden kokonaiskuva on heikentynyt

Kuluvan vuoden toisen neljänneksen aikana talouden näkymät ovat heikentyneet selvästi. Tästä syystä olemme keventäneet asiakassalkkujen osakeylipainoa vielä kesäkuussakin ja pidämme yrityslainat sekä kehittyvien markkinoiden lainat alipainossa. Muutosten myötä salkkujen riskitaso on kutakuinkin neutraalipainossa tällä hetkellä. Kesän edetessä näkymiä varjostavat lukuisat epävarmuustekijät ja juuri nyt on vaikea nähdä tekijöitä, jotka nopeasti kääntäisivät markkinasentimentin positiivisemmaksi. Toisaalta epävarmuustekijät on jo paljolti huomioitu markkinahinnoittelussa, niin osake- kuin korkomarkkinoillakin.

Keskuspankit vaikeassa asemassa

Keskeisin kysymys tällä hetkellä on se, ajautuuko talous jopa lyhyeen taantumaan keskuspankkien tiukentaessa rahapolitiikkaa, jolla pyritään taittamaan inflaatio vähitellen hitaammalle uralle. On täysin selvää, että keskuspankit tulevat jatkossakin toimimaan ”datariippuvaisesti” eli toimia sopeutetaan siten, ettei talouden keskipitkän aikavälin näkymä murene ainakaan rahapolitiikan kiristämisen johdosta. Haasteeksi keskuspankkienkin mukaan on muodostunut se, että talouskasvu on jo hidastuvalla uralla ja inflaatio on historiallisen ripeää. Yhtälö on poikkeuksellinen ja rahapolitiikan tiukentamisen toteuttaminen siten, ettei talouskasvu hidastuisi entisestään, on haastellista. Siksi lyhyen taantuman todennäköisyys on kasvanut. Toisaalta inflaation pitäisi alkaa hidastumaan jo pelkästään hidastuvan talouskasvun myötä (kysyntä hidastuu ja siten kysyntä-/tarjontaepätasapaino korjaantuu), mikä taasen vähentäisi keskuspankkien paineita kiristää rahapolitiikkaa.

Euroopan keskuspankki on haastavassa asemassa, koska Etelä-Euroopan velkaantuneimmat maat eivät todennäköisesti selviä ilman EKP:n tukea jatkossakaan. Tästä hyvänä esimerkkinä se, mitä Italian valtionlainojen korkotasolle on tapahtunut viime kuukausina. Kesäkuun lopulla EKP:n pääjohtaja Lagarde astui esiin edeltäjänsä ”hinnalla-millä-hyvänsä” -tyylisellä viestillä: EKP tulee estämään Euroalueen valtionlainamarkkinoiden ”pirstaloituneisuutta”. Käytännössä se tarkoittaa EKP:n joukkolainojen ostojen kohdentamista mm. Italiaan tai Espanjaan, vaikka vielä tässä vaiheessa ei ole tiedossa suunnitelman yksityiskohtia.

Globaalin makrotalouden tila heikentynyt kesään tultaessa

Makrotalouden tila on heikentynyt selvästi kevään tasosta epävarmuuden nakertaessa vähitellen niin yritysten kuin kotitalouksienkin luottamusta ja inflaation syödessä ostovoimaa. Tämä näkyy hyvin mm. Yhdysvaltain ostopäällikköindekseissä, jotka ovat laskeneet kevään varsin positiivisista lukemista jo osin negatiiviselle alueelle. Niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassa työmarkkinoiden tila ei enää ole parantunut, pikemminkin voidaan odottaa, että hidastuvan talouskasvun myötä voidaan hyvinkin nähdä negatiivistä kehitystä. Tai ainakin niin, ettei tila enää parane lähikuukausina. Normaalisti näissä olosuhteissa keskuspankit pyrkisivät rahapolitiikkaa keventämällä tukemaan yksityistä- ja investointikysyntää, mutta nyt, kuten edellä todettu, rahapolitiikkaa tullaan tiukentamaan.

Kiinan talouden haasteet ovat jääneet Ukrainan sodan alettua hieman sivuraiteelle varsinkin Euroopan uutisvirrassa. Kiinan talouden hidastuminen on kuitenkin tosiasia, kun epäonnistunutta koronastrategiaa jatketaan yhä, mistä johtuen talouden rattaat ovat paikoin pysähdyksissä, koronatestaaminen ja -torjunta syö paikallishallintojen kassaa eikä elvytystoimiin ole resursseja ja kiinteistösektorin paineet jatkuvat yhä. Kehittyvissä talouksissa ongelmat ovat pitkälti samankaltaisia kuin vaikkapa Euroopassa – inflaatio on pakottanut keskuspankit kiristämään rahapolitiikka, energian hinta asettaa suuria haasteita ja vientikysynnän heikentyminen rasittaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että juuri nyt lähiviikkojen näkymä on vaatimaton ja edessä on suurella todennäköisyydellä heikko jakso taloudessa. Syksyä kohti ehkä keskeisin kysymys on se, alkaako inflaatio hidastumaan ja miten keskuspankit onnistuvat tavoitteessaan hidastaa inflaatiota ja pyrkien taloudessa pehmeään laskuun.

Sijoitusmarkkinoiden vaikea vuoden ensimmäinen puolisko

Sijoitusmarkkinoilla kesäkuu on ollut hyvin vaikea, kun korkojen nousu painoi korko-omaisuusluokkia ja samaan aikaan edellä kuvat epävarmuudet rasittivat osakemarkkinoita. Osakemarkkinoilla tulosperusteinen hinnoittelu on keventynyt paikoin jo 40-50 prosenttia viime vuoden korkeimmilta tasoilta, mutta tuloskasvuennusteisssa ei ole nähty merkittäviä korjauksia alaspäin. Tässä vaiheessa on hyvä suhtautua kuitenkin varauksella tuloskasvuennusteisiin, eikä keventynyt osakemarkkinahinnoittelu näyttäydykään niin houkuttelevana, varsinkin, kun edessä voi olla heikko talouden jakso. Korko-omaisuusluokissa on hinnoiteltu paljon keskuspankkiodotuksia (korot ovat jo nousseet merkittävästi) ja esimerkiksi yrityslainojen riskilisät ovat leventyneet selvästi (ja talouden epävarmuuksia on paljon hinnoissa). Lähikuukausien kuluessa keskeisimmäksi kysymykseksi nousee se, jääkö todennäköinen talouden hidastuminen lyhytaikaiseksi. Mikäli se jää, niin loppuvuoden kuluessa voidaan hyvinkin nähdä positiivista kehitystä niin osake- kuin korkomarkkinoilla.

Alexandria Varainhoitorahastoissa maltillinen osakeylipaino

Osakemarkkinoiden painoa kevennettiin edelleen kesäkuun kuluessa vähentämällä Euroopan ja kehittyvien markkinoinen osuutta ja vapautuvat varat sijoitettiin lähinnä lyhyisiin korkoluokkiin sekä käteispainoon.

Alexandria Maailma -rahastossa myytiin kehittyvien markkinoiden ja Euroopan osakerahastoja ja vastaavasti lisättiin Yhdysvaltain osuutta.

Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa ei muutoksia.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Jaa artikkeli