Hallinnointi

Alexandria -konsernin muodostavat sijoituspalveluyrityksenä ja vakuutusasiamiehenä toimiva Alexandria Pankkiiriliike Oyj ja sijoitusrahastotoimintaa, vaihtoehtorahastojen hoitamista ja omaisuudenhoitoa harjoittava Alexandria Rahastoyhtiö Oy, strukturoitujen sijoitustuotteiden liikkeeseenlaskujen ja myynnin järjestämistä, toimeksiantojen välittämistä ja sijoitusneuvonnan antamista harjoittava sijoituspalveluyritys Alexandria Markets Oy, joukkolainarahoituksen välittämistä harjoittava Alexandria Yritysrahoitus Oy, sekä vakuutusasiamiehenä toimiva Premium Advisors Oy.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n päätöksentekoa, hallintoa ja toimintaa ohjaavat Yhtiön arvot ja sisäiset toimintaperiaatteet. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:ssä noudatetaan yhtiöjärjestystä, Suomen osakeyhtiölakia, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä, Finanssivalvonnan määräyksiä ja NASDAQ OMX Helsingin Pörssin vahvistettuja sääntöjä sekä muita julkisen osakeyhtiön hallinnointiin liittyviä säädöksiä ja määräyksiä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimii Alexandria-konsernin emoyhtiönä. Yhtiö on sijoituspalveluyhtiönä, rahastoyhtiön omistusyhteisönä ja rahoitusalan sekaholdingyhtiönä velvollinen noudattamaan kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus vastaa Alexandria -konsernin ja Alexandria Pankkiiriliikkeen toiminnan luotettavasta järjestämisestä sekä siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Alexandria Pankkiiriliikkeen hallitus vahvistaa konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmät sekä konsernin toiminnan järjestämistä koskevat periaatteet. Alexandria-konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmissä on otettu huomioon Alexandria-konsernin koko ja sisäinen organisaatio, toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus, jotta hallinto toimisi mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti.

Konsernin hallinto muodostuu konserniyhtiöiden hallituksista, kaikkien yhtiöiden toimivasta johdosta, konsernin johtoryhmästä, riskienhallinnasta, sääntelyn noudattamista valvovasta riippumattomasta compliance-toiminnosta, sekä ulkoistetuista valvontatoiminnoista: sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallinto perustuu yhtiöjärjestykseen, osakeyhtiölakiin, arvopaperimarkkinalainsäädäntöön, markkinoiden väärinkäyttöasetukseen, Finanssivalvonnan ohjeisiin ja määräyksiin sekä Nasdaq Helsingin kulloinkin voimassa oleviin sääntöihin. Alexandria Pankkiiriliike Oyj toimii Alexandria-konsernin emoyhtiönä. Yhtiö on sijoituspalveluyhtiönä, rahastoyhtiön omistusyhteisönä ja rahoitusalan sekaholdingyhtiönä velvollinen noudattamaan kansallista ja eurooppalaista finanssialan sääntelyä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallinto on jaettu osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisesti yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat Alexandria Pankkiiriliikkeen hallintoon ja valvontaan yhtiökokouksissa tehtävien päätösten kautta. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle. Lisäksi yhtiökokous on pidettävä, jos yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, joiden osakkeet edustavat yhteensä vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista yhtiön osakkeista, vaativat sitä kirjallisesti tietyn asian käsittelemistä varten.

Yhtiökokous päättää osakeyhtiölain mukaan sille kuuluvista asioista. Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n toimintaa säännellään yhtiöjärjestyksessä ja hallituksen työjärjestyksessä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj ei noudata Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n julkaisemaa hallinnointikoodia, koska yhtiön arvion mukaan se ei ole sen kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.