Lähipiiriliiketoimet

Lähipiiriliiketoimia koskevat periaatteet ja menettelytavat

Alexandria-konsernissa on voimassa konserniyhtiöiden hallitusten vahvistama ohjeistus ja menettelytavat, joilla varmistetaan, että Alexandria-konserniin liittyvät lähipiirisuhteet ja lähipiiriliiketoimet, sekä niihin liittyvät sitoumukset tunnistetaan ja niitä hallinnoidaan lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Lähipiiriliiketoimia koskevat tiedot esitetään tilinpäätöksessä lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Alexandria -konsernin lähipiiriohjeistuksessa on huomioitu IAS 24 -standardia koskevan komission asetus, sekä osakeyhtiölain, luottolaistolain ja sijoituspalvelulain säännökset.

Ohjeistuksen ja menettelytapojen tarkoituksena on varmistaa konserniyhtiöiden päätöksenteon riippumattomuus sellaisissa liiketoimissa, joissa on osapuolena Alexandria-konsernin lähipiiriin kuuluvia tahoja, ja jotka muutoin voivat herättää ulkopuolisissa henkilöissä epäilyksiä päätöksenteon riippumattomuudesta ja liiketoimien markkinaehtoisuudesta. Lähipiiriliiketoimet ovat hyväksyttäviä, kun ne ovat yhtiön toiminnan tarkoituksen ja yhtiön edun mukaisia ja niille on liiketaloudellinen peruste.

Alexandria-konserni pyrkii lähtökohtaisesti välttämään lähipiiriliiketoimia. Mikäli tällaiseen liiketoimeen päätetään kuitenkin ryhtyä, noudatetaan tätä konsernin voimassa olevaa ohjeistusta ja menettelytapoja, sekä tapauskohtaista harkintaa kiinnittäen erityistä huomiota päätöksenteon riippumattomuuteen ja kyseessä olevan liiketoimen markkinaehtoisuuteen.