Palkitseminen

Alexandria konsernin palkitsemisjärjestelmää koskevat periaatteet ja menettelytavat

Palkitsemisessa huomioon otettu sääntely ja suhteellisuusperiaate

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ja sen konsolidointiryhmään kuuluvien konserniyhtiöiden Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n, Alexandria Markets Oy:n, Alexandria Yritysrahoitus Oy:n ja Premium Advisors Oy:n hallitukset ovat hyväksyneet konsernille kirjalliset palkitsemisjärjestelmää koskevat periaatteet ja menettelytavat ”Palkitsemisjärjestelmää koskevat periaatteet ja niissä noudatettavat menettelytavat”, jotka ohjaavat johdon ja työntekijöiden palkitsemista konsernissa. Palkitsemisjärjestelmä on osa luotettavan hallinnon järjestämistä ja sen tarkoituksena on varmistaa MiFID II-, UCITS-, AIFM-, IFD- ja IDD-direktiivien sekä kestävyysnäkökulmiin liittyvän tiedonantovelvoiteasetuksen ja IFR-asetuksen palkkioperiaatteita ja -käytäntöjä koskevien vaatimusten sekä, MiFID II-direktiiviin, UCITS-direktiiviin, ja AIFM-direktiiviin, ja sekä IDD-direktiivin sisältyvien eturistiriitoja koskevien vaatimusten ja menettelytapavelvoitteiden johdonmukainen noudattaminen. Laadinnassa on otettu huomioon sijoituspalvelulain kannustimia koskevan sääntelyn ja viranomaisohjeistuksen lisäksi luottolaitoslain 8 luku ja komission delegoitu asetuksen N:o 604/2014 riskiprofiililtaan merkittävän vaikutuksen yhtiön riskiasemaan omaavien henkilöiden määrittämisen perusteista. Lisäksi periaatteissa on otettu huomioon vaihtoehtorahastojen hoitajista annettu laki, valtiovarainministeriön asetus vaihtoehtorahastojen hoitajien palkitsemisjärjestelmistä annettu asetus 229/2014 sekä AIFM-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet sekä sijoitusrahastolaki ja UCITS-direktiivin mukaista hyvää palkka- ja palkkiopolitiikkaa koskevat ohjeet. Palkitsemisjärjestelmää koskevissa periaatteissa ja menettelytavoissa on huomioitu sijoitus- ja vakuutustuotteisiin sekä oheispalveluiden tarjoamiseen liittyvä palkkio- ja kannustinjärjestelmiä ja eturistiriitojen hallintaa koskeva ohjeen vahvistamishetkellä voimassa oleva EU-tasoinen ja kotimainen lainsäädäntö sekä ne ESMA:n, EIOPA:n ja Finanssivalvonnan ohjeet ja määräykset, jotka ovat olleet saatavilla ohjetta laadittaessa.

Palkitsemista koskeviin periaatteisiin sovelletaan vaatimuksia, joiden mukaan palkitsemisen tulee olla johdonmukaista yhtiön kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa. Palkitsemista koskevat periaatteet ja menettelytavat eivät ole ristiriidassa yhtiön kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden kanssa. Yhtiössä ei ole käytössä sellaista muuttuviin palkkioihin perustuvaa johdon palkitsemisjärjestelmää, jossa kestävyysriskit tulisi huomioida.

Palkitsemisjärjestelmää koskevissa periaatteissa ja menettelytavoissa on otettu huomioon Alexandria konsolidointiryhmän ja kunkin konserniyhtiön koko, oikeudellinen ja hallinnollinen rakenne sekä toiminnan laatu, laajuus ja monimuotoisuus sekä kunkin palkkionsaajan tehtävät ja vastuu. Lisäksi palkitsemisperiaatteissa on otettu huomioon Finanssivalvonnan suhteellisuusperiaatetta koskeva kannanotto, jonka mukaan muuttuva palkkio voidaan maksaa kokonaan rahana niille palkkionsaajille, joiden ammatillisella toiminnalla on merkittävä vaikutus ja joiden muuttuva palkkio yhden vuoden ansaintajaksolta ei ylitä 50.000 euroa.

Päätöksentekojärjestelmä

Kunkin konserniyhtiön hallitus hyväksyy palkitsemisjärjestelmän ja sen muutokset sekä palkitsemisjärjestelmää koskevat periaatteet ja sen sisältämät palkitsemisjärjestelmän yleiset periaatteet yhtiön johtoa, sidonnais- ja vakuutusasiamiehiä ja koko henkilöstöä varten. Hallitus kuulee compliance- toimintoa, riskienhallintatoimintoa sekä henkilöstöhallinnon johtajaa ennen yhtiön palkka- ja palkkiopolitiikan ja –käytännön hyväksymistä.

Hallitus vastaa palkitsemisjärjestelmän periaatteista ja niiden pitämisestä ajantasaisena sekä valvoo niiden soveltamista varmistaakseen niiden tarkoituksenmukaisuuden. Konserniyhtiöillä ei ole palkitsemisvaliokuntaa, koska konserni eivätkä yhtiöt ole sääntelyssä tarkoitetulla tavalla merkittäviä. Palkitsemisvaliokunnalle kuuluvat tehtävät hoidetaan kunkin yhtiön hallituksen toimesta. Hallitus pyrkii riippumattomasti arvioimaan palkitsemisjärjestelmien kannusteita ja muita vaikutuksia riskien, pääoman ja maksuvalmiuden hallintaan. Hallituksen on suorittaessaan tehtäviään otettava huomioon osakkeenomistajien, sijoittajien ja yhtiöiden muiden sidosryhmien pitkän aikavälin etu sekä yleinen etu. Hallitus nimeää keskuudestaan jäsenet, jotka vastaavat palkitsemisasioista.

Hallitus nimeää päälakimiehen ja head of compliancen yhteisestä esityksestä ne henkilöt, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua merkittävää riskiä. Palkitsemisjärjestelmää koskevia periaatteita ja menettelytapoja ei sovelleta hallituksen jäsenelle maksettaviin palkkioihin, ellei hallituksen jäsenellä ole yhtiöön palvelussuhdetta.

Hallitusten jäsenten palkitsemisesta ja kannustimista päättää asianomainen yhtiökokous.

Konsernin liiketoiminnoista riippumaton sisäinen tarkastus toteaa kunkin konserniyhtiön osalta vähintään kerran vuodessa, että hallituksen hyväksymää palkitsemisjärjestelmää on noudatettu.

Konsernin palkitsemisjärjestelmää koskevat yleiset periaatteet

Konsernin palkitsemisjärjestelmän tulee olla kunkin konserniyhtiön ja Alexandria -konsernin liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukainen, sekä vastata yhtiön ja konsernin pitkän aikavälin etua. Palkitsemisjärjestelmän tulee olla oikeasuhtainen yhtiön kokoon, sisäiseen organisaatioon ja luonteeseen sekä toiminnan laajuuteen ja monimuotoisuuteen nähden. Palkitsemisjärjestelmän ja palkitsemiseen liittyvien käytänteiden tulee olla sukupuolineutraaleja ja edistää syrjimättömyyden periaatteen sekä sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista. Lisäksi palkitsemisjärjestelmän tulee olla linjassa kunkin yhtiön hyvän ja tehokkaan riskienhallinnan kanssa, johdonmukaisen kestävyysriskien huomioon ottamisen kanssa ja edistää sitä, mikä yhtiöiden tulee pystyä osoittamaan Finanssivalvonnalle. Palkitsemisjärjestelmä ei saa vaarantaa yhtiön liiketoiminnan hoitamista ammattitaitoisesti sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti. Palkitsemisjärjestelmän on Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n osalta lisäksi oltava sopusoinnussa hallinnoitavien sijoitusrahastojen ja vaihtoehtorahastojen ja näiden sijoittajan liiketoimintastrategian, sijoitustoiminnan tavoitteiden, arvojen ja etujen kanssa sekä rakenteeltaan sellainen, että eturistiriidat voidaan välttää. Alexandria Rahastoyhtiö toimii vaihtoehtorahastojen hoitajana, jolla on myös sijoitusrahastolain mukainen toimilupa ja se hallinnoi sijoitusrahastoja siten kuin sijoitusrahastolaissa säädetään. Koska vaihtoehtorahastojen hoito ei ole merkittävä osa vaihtoehtorahastojen hoitajan liiketoimintaa, sovelletaan vaihtoehtorahastojen hoitajaan sijoitusrahastolain mukaista palkitsemisjärjestelmää koskevia vaatimuksia. Alexandria Rahastoyhtiössä ei ole käytössä sellaista muuttuviin palkkioihin perustuvaa palkitsemisjärjestelmää, jossa kestävyysriskit tulisi huomioida.

Muuttuvaan palkkioon oikeutettujen henkilöiden muuttuvan palkkion määräytyminen perustuu kokonaisarviointiin, joka heijastaa Alexandria konsolidointiryhmän ja asianomaisen konserniyhtiön kestävää ja riskipainotettua tulosta ja kehitystä sekä palkkionsaajan henkilökohtaista suoriutumista, joka ylittää hänen tehtävänmukaisen normaalin suoritustasonsa. Suoritusta arvioitaessa otetaan huomioon taloudellisten tekijöiden lisäksi laadulliset tekijät. Oikeus muuttuvaan palkkioon voi syntyä ja se voidaan maksaa vain, mikäli muuttuvan palkkion saaja ei ole menettelyt laadullisten kriteerien vastaisesti tai teollaan tai menettelyllään myötävaikuttanut tällaiseen menettelyyn. Muuttuvan palkkion määrässä otetaan huomioon muun ohella arviointihetkellä tiedossa olevat mutta vielä toteutumattomat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Palkkioiden kiinteät ja muuttuvat osat on pidettävä aina tasapainossa, jotta palkkiorakenne ei suosi sijoituspalveluyrityksen tai sen relevanttien henkilöiden etuja asiakkaiden etujen vastaisesti. Valvontatoiminnoissa työskentelevän henkilön muuttuva palkkio määräytyy henkilön tehtäviin liittyvien tavoitteiden saavuttamisen perusteella riippumatta henkilön valvoman liiketoimintayksikön tuloksesta.

Kukin konserniyhtiö voi päättää muuttuvan palkkion jättämisestä maksamatta joko kokonaan tai osittain palkitsemisperiaatteissa tai palkitsemisjärjestelmässä määritellyillä muilla edellytyksillä. Hallitus määrittää vakavaraisuuden raja-arvot, joiden alittuessa hallitus voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä joko kokonaan tai osittain.

Konsernissa jokaisen palkkionsaajan on sitouduttava siihen, ettei hän käytä rahoitusvälineitä tai vakuuttamista palkitsemisjärjestelmään liittyvältä palkkionsaajan henkilökohtaiselta riskiltä suojautumiseen. Tämä varmistetaan yhtiössä siten, että tätä koskeva ehto sisällytetään palvelussuhteen ehtoihin.

Siltä osin kun Alexandria Rahastoyhtiö Oy on ulkoistanut toimintojaan, Alexandria Rahastoyhtiö Oy varmistuu siitä, että yhteisölle, jolle rahastojen toimintoja kuten esim. sijoitustoimintaa on siirretty, sovelletaan sijoitusrahastolain mukaista palkitsemissääntelyä tai yhtä tehokasta palkitsemissääntelyä kuin sijoitusrahastolaissa on säädetty.

Henkilöt, joiden ammatillisella toiminnalla on olennainen vaikutus

Kukin Alexandria -konserniin kuuluvan konserniyhtiön hallitus on määritellyt ne henkilöt, joiden ammattilaisella toiminnalla on olennainen vaikutus kyseisen konserniyhtiön riskiasemaan. Tällaisia henkilöitä ovat seuraavat henkilöt:

  1. toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsenet sekä muu toimiva johto,
  2. muu henkilö, jonka toiminnalla on olennainen vaikutus asianomaisen konserniyhtiön riskiasemaan tai Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n osalta sen hallinnoiman sijoitusrahaston riskiprofiiliin,
  3. henkilö, joka työskentelee liiketoiminnoista riippumattomissa konserniyhtiön sisäisissä valvontatoiminnoissa,
  4. muu henkilö, jonka palkkioiden kokonaismäärä on vähintään yhtä suuri kuin pienin palkkioiden kokonaismäärä kohdassa 1 tarkoitetuista henkilöistä tai ei merkittävästi poikkea 1 tai 2 kohdissa tarkoitetuille henkilöille määräytyvän palkkion kokonaismäärästä ja
  5. palkkionsaajaa, jonka muuttuva palkkio ylittää 50.000 euron soveltamisrajan tai hallituksen määrittämän alhaisemman soveltamisrajan.

Asiamiehet ja sijoituspalvelut sekä vakuutusten tarjoamisesta maksettavat palkkiot

Alexandria -konserni on määritellyt palkkiokäytäntöjä koskevat periaatteet myös sidonnais- ja vakuutusasiamiesten osalta ja ne sisältyvät palkitsemisjärjestelmää koskeviin periaatteisiin ja niissä noudatettaviin menettelytapoihin.

Asiamiesten palkkiokäytännöt perustuvat kyseisen konserniyhtiön hallituksen hyväksymään palkitsemisjärjestelmään ja ne ovat yhtiön liiketoimintastrategian, tavoitteiden ja arvojen mukaisia sekä vastaavat yhtiön pitkän aikavälin etua. Asiamiesten palkkiokäytännöt on sovitettu yhteen eturistiriitojen tehokasta hallintaa sekä riskienhallintaa koskevien menettelytapojen kanssa. Palkkioperusteista päätettäessä on pyritty varmistamaan, että palkitseminen ei johda menettelytapoihin tai riskeihin, jotka ovat ristiriidassa Asiamiehen edustaman yhtiön tai sen asiakkaiden etujen kanssa.

Alexandria -konserni on Asiamiesten palkkioita määrittäessään ottanut huomioon Asiamiesten erityisaseman ja asiaa koskevat kansalliset ominaispiirteet, mistä johtuen Asiamiehille ei makseta kiinteätä palkkiota. Alexandria -konserni on määritellyt asianmukaiset perusteet, joilla arvioidaan Asiamiesten ja muiden keskeisten henkilöiden suoriutumista, mukaan luettuina laadulliset perusteet, joilla näitä henkilöitä kannustetaan toimimaan asiakkaan etujen parhaaksi. Laadulliset kriteerit kattavat sovellettavien asetusten ja säännösten noudattamisen, asiakkaiden tasapuolisen ja reilun kohtelun sekä asiakaspalvelun laadun.

Palkkioperiaatteet ja –käytännöt ovat määritetty siten, että Alexandria -konserni ei palkitse tai arvioi Asiamiesten tai työntekijöidensä suoritusta tavalla, joka on ristiriidassa sen velvoitteen kanssa, että niiden on toimittava asiakkaidensa edun mukaisesti.

Palkitsemisjärjestelmässä ei ole sellaisia korvauksia, myyntitavoitteita tai muita seikkoja koskevia järjestelyjä, jotka voisivat kannustaa Asiamiehiä tai työntekijöitä suosittelemaan tiettyä sijoitus- tai vakuutustuotetta asiakkaalle silloin, kun asiakkaalle voisi tarjota muuta sijoitus- tai vakuutustuotetta, joka vastaisi paremmin asiakkaan tarpeita.

Uusia tuotteita tai palveluita käyttöönotettaessa huomioidaan samalla asianmukaisesti Asiamiesten palkkiokäytännöt sekä varmistetaan siitä, että kyseiseen tuotteeseen tai palveluun liittyvä palkitseminen on linjassa määriteltyjen periaatteiden ja käytäntöjen kanssa. Alexandria -konserni dokumentoi nämä menettelyt uusien tuotteiden ja palveluiden osalta.