Sisäpiirihallinto

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n hallitus on vahvistanut yhtiölle toimintaohjeet ja menettelytavat, jotka täydentävät markkinoiden väärinkäyttöasetuksen ((EU) No 596/2014, MAR) ja sen nojalla annettuja 2-tason säädösten, arvopaperimarkkinalain ja rikoslain säännöksiä sekä Finanssivalvonnan, ESMAn (European Securities and Markets Authority) ja Nasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä ja ohjeita, kuten Helsingin Pörssin sisäpiiriohjetta, joita Alexandria Pankkiiriliike Oyj on Helsingin Pörssin ylläpitämälle First North Growth Market Finland –markkinapaikalle (First North) listattuna yhtiönä velvollinen noudattamaan.

Yhtiö on nimittänyt sisäpiiriasioista vastaavan henkilön sekä tämän varahenkilön, jotka huolehtivat sisäpiirihallinnosta ja valvovat, että sisäpiiriläisten kaupankäynti on sääntelyn ja sisäisen ohjeistuksen mukaista. Sisäpiiriohje tarkastetaan vuosittain ja sen vahvistaa Yhtiön hallitus.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt sisäpiiriohjeen, joka perustuu edellä mainittuun sääntelyyn ja ohjeistukseen ja täydentää niitä. Toimintaohjeiden ja menettelytapojen tarkoituksena on määritellä säännöt sisäpiiriasioiden hallinnosta, sisäpiiritiedon julkistamisesta ja sisäpiiriluetteloiden ylläpitämisestä, sekä ehkäistä sisäpiiritiedon väärinkäyttöä. Johtohenkilöiden liiketoimia koskevat toimintaohjeet sisältyvät Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n, Alexandria Markets Oy:n ja Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n hallitusten hyväksymään kaupankäyntiohjeeseen. Sisäpiiriohjeen ja kaupankäyntiohjeen määrittämien henkilöiden tulee noudattaa heitä koskevia sisäpiiritiedon käyttämistä ja kaupankäyntiä koskevia rajoituksia. Kyseiset henkilöt eivät saa käydä kauppaa yhtiön rahoitusvälineillä 30 vuorokauden aikana ennen yhtiön osavuosikatsauksen tai tilinpäätöstiedotteen julkistamista (ns. suljettu ikkuna). Yllä mainittujen henkilöiden lisäksi muun muassa tilinpäätösten ja osavuosikatsausten valmisteluun osallistuvia yhtiön työntekijöitä koskee ns. suljettu ikkuna ennen tilinpäätösten ja osavuosikatsausten julkistusta. He eivät saa tuolloin käydä kauppaa Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n liikkeeseen laskemilla arvopapereilla.

Ylläkuvatun lisäksi sisäpiiriohjeistuksessa määritellään Alexandria konserniin kuuluvien Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n, Alexandria Markets Oy:n, sekä Alexandria Rahastoyhtiö Oy:n sijoituspalvelulain ja sijoitusrahastolain mukaisten sisäpiirirekisterien ylläpitoon liittyvät käytänteet, niihin liittyvä ilmoitusvelvollisuus sekä rekistereihin liittyvien tietojen julkistaminen. Sisäpiiriohjeistuksen tarkoituksena on edistää yleistä luottamusta markkinoihin sekä Alexandria –konsernin yhtiöiden toimintaan näillä markkinoilla, parantaa sijoittajien tiedonsaantia, sekä ehkäistä väärinkäytöksiä.

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n johtohenkilöiden ja heidän lähipiirinsä on sisäpiirisääntelyn mukaisesti ilmoitettava yhtiölle ja Finanssivalvonnalle yhtiön osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä tekemistään liiketoimista. Yhtiö julkaisee saamansa tiedot liiketoimista viipymättä yhtiötiedotteella. Jokainen johtohenkilö ja työntekijä on aina ennen yhtiön rahoitusvälinettä koskevan liiketoimen toteuttamista velvollinen itse arvioimaan, ettei hänen hallussaan ole sisäpiiritietoa yhtiöön liittyen. Alexandria Pankkiiriliikkeessä ylläpidetään luetteloa johtohenkilöistä ja heidän lähipiiriinsä kulloinkin kuuluvista henkilöistä. Lisäksi yhtiössä pidetään sisäpiirisääntelyn edellyttämiä sisäpiiriluetteloja henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiirintietoon. Nämä sisäpiiriluettelot eivät ole julkisia. Sisäpiiriluetteloiden tiedot ovat Finanssivalvonnan käytettävissä arvopaperimarkkinoiden valvonnassa.

Yhtiö ylläpitää tarpeen mukaan hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita. Hankekohtaisiin sisäpiiriluetteloihin merkitään kaikki henkilöt, joilla on hallussaan sisäpiiritietoa. Sisäpiiriluetteloon merkityille henkilöille selvitetään heitä koskevat salassapitovelvollisuudet ja liiketoimirajoitukset. Yhtiön ei-julkisia sisäpiiriluetteloita ylläpidetään Yhtiön sisäpiiriasioiden hallintajärjestelmässä. Yhtiöllä ei ole MAR-asetuksen mukaista hankekohtaisia sisäpiiriluetteloita täydentävää pysyvää sisäpiiriluetteloa.

Hankekohtaisten sisäpiiriluetteloiden lisäksi Alexandria-konsernissa pidetään luetteloa ns. laajennetun kaupankäynnin kiellon piiriin kuuluvista henkilöistä. Sisäpiiriohjeistuksesta on ilmoitettu yhtiön johtohenkilöille, sisäpiiriläisille sekä laajennetun kaupankäynnin kiellon piiriin kuuluville. Alexandria-konsernissa sisäpiiriluetteloita ylläpidetään konsernin lakiasioiden toimesta. Sisäpiiriasioiden koulutuksesta vastaa lakiasioiden ohella Compliance-toiminto, joka myös hoitaa kaupankäynnin valvontaan kuuluvia tehtäviä. Sisäpiiriasioiden tuntemusta pidetään yllä ja koulutustarvetta arvioidaan Alexandria-konsernissa jatkuvasti.