Taloudelliset tavoitteet

Yhtiön taloudelliset tavoitteet ovat tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole tae tulevasta taloudellisesta kehityksestä. Yhtiön todellinen toiminnan tulos saattaa poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa esitetyistä tai niistä pääteltävissä olevista tuloksista useiden tekijöiden johdosta. Tässä käsitellyt taloudelliset tavoitteet ovat ainoastaan tavoitteita, eikä niitä tule tulkita ennusteiksi, arvioiksi tai näkemyksiksi Yhtiön tulevasta kehityksestä.

Alexandria on asettanut seuraavat taloudelliset tavoitteet vuoteen 2025 mennessä:

  • Liikevaihto: Liikevaihto ylittää 45 miljoonaa euroa;
  • Kannattavuus: Liikevoittoprosentti ylittää 20 prosenttia;
  • Hallinnoitava varallisuus: Alexandrian tavoite on kasvattaa hallinnoitava varallisuus yli 2,5 miljardiin euroon; ja
  • Osinko: Alexandrian osingonjakopolitiikkana on jakaa vähintään 70 prosenttia tilikauden tuloksesta osinkona ja jatkuvasti kasvattaa osinkoa.

Yhtiön osingonjako tai muun vapaan oman pääoman jakaminen riippuu Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden liiketoiminnan tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahavirroista, käyttöpääoman tarpeesta, investoinneista, tulevaisuudennäkymistä, rahoitussopimusten ehdoista, kyvystä siirtää tytäryhtiöiden voittoja Yhtiölle sekä muista tekijöistä. Osingonjako ja muun vapaan oman pääoman jakaminen perustuvat aina Yhtiön hallituksen harkintaan ja viime kädessä yhtiökokouksen päätökseen. Lisäksi osakeyhtiölain mukaan osinkoja ei saa jakaa, jos tämä vaarantaisi Yhtiön maksukyvyn. Ei voi olla varmuutta siitä, että Yhtiö jakaa osinkoja tai muuta vapaata omaa pääomaa tulevaisuudessa. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki Osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.