Yhtiöjärjestys

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Alexandria Pankkiiriliike Oyj, ruotsiksi
Alexandria Bankirfirma Abp. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on harjoittaa sijoituspalvelutoimintaa sille myönnetyn toimiluvan puitteissa sekä harjoittaa vakuutusedustustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista tehtävistä.

3 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon voi kuulua kolmesta (3) seitsemään (7) varsinaista jäsentä ja tarvittava määrä varajäseniä.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

4 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka valitsee hallitus. Hallitus voi tarvittaessa valita toimitusjohtajan sijaisen.

5 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja kumpikin yksin, minkä lisäksi yhtiön hallitus voi antaa nimetylle tai nimetyille henkilöille prokuran tai oikeuden edustaa yhtiötä.

6 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen tilintarkastajarekisteriin merkitty tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä

 1. tilinpäätös, käsittäen tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen sekä konsernitilinpäätöksen,
 2. tilintarkastuskertomus,
  päätettävä
 3. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
 4. toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta,
 5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
 6. hallituksen jäsenten lukumäärästä,
 7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista,
  valittava
 8. hallituksen jäsenet ja mahdolliset varajäsenet,
 9. tilintarkastaja, sekä
  käsiteltävä
 10. muut kokouskutsussa mainitut asiat.

9 § Yhtiökokouskutsu ja ennakkoilmoittautuminen

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen yhtiökokousta.

10 § Lunastuslauseke

Mikäli osake siirtyy henkilölle, joka ei entuudestaan ole yhtiön osakkeenomistaja, syntyy yhtiön osakkeenomistajille lunastusoikeus osakkeeseen. Luovutuksensaajan on ilmoitettava saannostaan hallitukselle. Hallituksen on viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa ilmoituksen saamisesta kirjatuin kirjein tai muutoin kirjallisesti ja todisteellisesti ilmoitettava siirrosta ja sen ehdoista osakkeenomistajille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa käyttää lunastusoikeuttaan, tulee toimittaa hallitukselle kirjallinen lunastusvaatimus kahdenkymmenenyhden (21) päivän kuluessa siitä, että hallitus jättänyt ilmoituksensa postitettavaksi tai osakkeenomistaja muutoin on saanut siirrosta tiedon kirjallisesti ja todisteellisesti. Lunastushinta on osakkeen käypä arvo. Mikäli omistusoikeus on siirtynyt vastikkeetta, on osakkeenomistajalla oikeus lunastaa osake sen viimeisimmästä vahvistetusta verotusarvosta.

Lunastushinta on maksettava hallitukselle viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa lunastusvaatimuksen toimittamista koskevan määräajan päättymisestä.

Lunastushinta on viipymättä suoritettava käteisellä tai pankki- tai postivekselillä.

Mikäli useampi lunastukseen oikeutettu osakkeenomistaja esittää lunastusvaatimuksen, hallituksen on jaettava osakkeet kyseisten osakkeenomistajien kesken heidän aiemman osakkeenomistuksensa suhteessa niin pitkälle kuin tällainen jako on mahdollista. Ylijäävä osa jaetaan hallituksen toimesta arvalla.

Mahdolliset lunastusoikeutta ja lunastushintaa koskevat erimielisyydet ratkaistaan välimiesten toimesta välimiesmenettelystä annetun lain (967/92) mukaisessa järjestyksessä.

11 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.