Yhtiökokoukset

Yhtiökokouksen toimivalta

Alexandria Pankkiiriliike Oyj:n ylintä päätösvaltaa käyttävät osakkeenomistajat yhtiökokouksessa.

Osakeyhtiölain ja yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokouksessa on määrä käsitellä muun muassa seuraavia asioita:

  • tilinpäätöksen vahvistaminen,
  • osingonjaosta päättäminen,
  • hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  • hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valitseminen,
  • hallituksen ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen,
  • vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle päättäminen, sekä
  • yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Varsinainen yhtiökokous pidetään kerran vuodessa viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun yhtiön tilintarkastaja tai yhtiön osakkeenomistajat, joilla on vähintään 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista, pyytävät sitä kirjallisesti.

Kokouskutsu ja asiakirjat

Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu www.alexandria.fi -internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hakea tilapäistä rekisteröintiä osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva ilmoitus on tehtävä viimeistään yhtiökokouskutsussa ilmoitettuna ajankohtana.

Yhtiökokouksen pöytäkirja liitteineen asetetaan osakkeenomistajien nähtäville yhtiön internetsivuille viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta.