Markkinakommentti – tammikuu 2022

Kasvunäkymä myönteinen – epävarmuuksista huolimatta

Uuteen sijoitusvuoteen lähdetään varsin positiivisten talousodotusten vallitessa. Globaali talouskasvunäkymä 2022 on konsensusennusteen valossa rohkaiseva (~ 4%), toki kasvu jää nyt jo selvästi edellisvuotta hitaammaksi, mutta on kuitenkin trendikasvuaan nopeampaa. Päättyneenä vuonna tuli kuitenkin yhä selvemmin esille se, että jatkuvan koronapandemian lisäksi – ja pitkälti myös siitä johtuen – talouden aktiviteettia jarruttavat erilaiset saatavuus- ja kapasiteettihaasteet. Näitä nk. pullonkaulaefektejä näkyy käytännössä kaikkialla: tuotannossa, komponenttien ja työvoiman saatavuudessa, raaka-aineiden ja energian hinnoissa, kuljetuskustannuksissa jne. Näiden lisäksi koronasta palautuva investointi- ja kulutuskysyntä on kiihtynyt voimakkaasti.

Saatavuus- ja kapasiteettiongelmat sekä voimakas kysyntä ja energian hinnan nousu ovat johtaneet inflaation voimistumiseen. Hintojen nousuvauhti niin Euroopassa kuin Yhdysvalloissa on selvästi keskuspankkien tavoitetasoa nopeampaa, eikä tällä hetkellä enää puhuta ns. tilapäisyydestä, vaan hintapaineiden uskotaan jatkuvan ainakin vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. Eteenpäin katsoen näyttää mielestämme kuitenkin siltä, että vähitellen kapasiteettia saadaan nostettua normaalimmalle tasolle ja myös äkillisesti voimistunut kysyntä vähitellen hidastuisi kohti normaalimpaa tasoa. Tämän ja tulevien keskuspankkitoimien tulisi osaltaan myös hillitä vallitsevia inflaatiopaineita.

Keskuspankit siirtymässä uuteen vaiheeseen

Odotamme inflaation hidastuvan loppuvuoden kuluessa ja laskeutuvan vuoden loppuun mennessä keskuspankkien asettamille tavoitetasoille. Voimakas inflaatio, ripeä talouskasvu ja odotukset akuuttien koronahaasteiden väistymisestä ovat johtaneet siihen, että keskuspankit ovat jo ilmoittaneet supistavansa tukitoimia. Alkaneena vuonna onkin edessä uusi vaihe rahapolitiikassa. Keskuspankkien laajamittainen ja monivuotinen elvytys on ollut eräs tärkeimmistä tukipilareista viime vuosina myös sijoitusmarkkinoille. Keskuspankit pyrkivätkin nyt hallitusti siirtymään kohti normaalimpia oloja, kun mittavia tukiosto-ohjelmia ajetaan alas jo alkuvuoden aikana ja edessä siintävät koronnostot.

Euroopan keskuspankin osalta ei ole vielä kovinkaan selvää, että se tulisi nostamaan ohjauskorkoa tänä vuonna (riippuu myös tulevasta inflaatiokehityksestä), mutta Yhdysvaltain keskuspankilta, Fediltä, ensimmäinen nosto on todennäköisesti ajankohtainen muutaman kuukauden sisällä ja koko vuodelle hinnoitellaan jo kolmea koronnostoa.

Koronahuolet jatkavat otsikoissa

Koronan omikron-aalto velloo tällä hetkellä voimakkaana aiheuttaen epävarmuutta, mutta tästä huolimatta koronahaasteiden uskotaan hellittävän kesää kohti mentäessä – erityisesti talouden ja sijoitusmarkkinoiden näkökulmasta. Omikronin leviämisherkkyys on moninkertaistanut aiempien aaltojen tartuntamäärät, mutta se on tuonut mukanaan markkinoille odotuksen, että laajan rokotekattavuuden, tehosterokotusten ja koronan sairastaneiden lukumäärän myötä väestön ”koronasuoja” olisi voimistunut.

Paitsi suurimmat yritykset, myös sijoittajat ovat jo jossain määrin sopeutuneet pari vuotta kestäneisiin koronaoloihin ja -uutisiin, eikä niitä ainakaan viime kuukausien markkinakehityksen valossa tulkita vastaavanlaisina negatiivisena shokkeina kuin ne koettiin keväällä 2020. Omikronin aiheuttamista haasteista maailmantalouteen saadaan kuitenkin lähiviikkoina enemmän viitteitä ja myös pian alkavasta pörssiyhtiöiden tuloskaudesta – miten yritykset kommentoivat toimintaympäristöään – olisivatko omikronin aiheuttamat ongelmat nyt vähäisempiä kuin aiemmissa aalloissa?

Osakemarkkinoiden tuottonäkymä OK

Sijoitusmarkkinoilla näkymät ovat vuoden alkajaisiksi kahtiajakautuneet: osakemarkkinoilta on yhä lupa odottaa varsin mukavaa tuottokehitystä, kun taas perinteisten korko-omaisuusluokkien potentiaali on edelleen rajautunut. Viime vuonna Yhdysvaltain S&P500-osakeindeksi nousi noin 70 kertaa uuteen ”all time high” -lukemaan, eli tässä mielessä voi tuntua optimistiselta todeta tuottopotentiaalin olevan yhä houkutteleva osakemarkkinoilla. Kuten edellä on todettu, talouskasvun ennakoidaan yleisesti olevan vahvaa ja vaikka keskuspankit supistavat tukitomia, niin rahapolitiikka on yhä historiaansa nähden kevyttä kuluvana vuonna, ja siksi korkojen nousun odotetaan olevan melko maltillista. USA:ssa osakemarkkinat ovat historiallisesti myös menestyneet varsin hyvin vielä noin vuoden ajan ensimmäisestä koronnostosta. Tuloskasvua vuodelle 2022 odotetaan kertyvän Yhdysvalloissa noin 9 % (S&P500) ja Euroopassa (MSCI Europe) noin 6 %, joten tässä mielessä voidaan puhua melko normaaleista/maltillisista tuloskasvuodotuksista. Tämä jättää hyvin tilaa myös positiivisille yllätyksille.

Osakkeiden tulosperusteinen hinnoittelu ja sen arvioiminen indeksitasolla on erityisen haasteellista tällä hetkellä siksi, että indeksit ovat poikkeuksellisen ”keskittyneet”, mutta lähivuosiin verrattuna vallitseva hinnoittelu ei ainakaan ole kireämpää. Yritysten on kuitenkin osoitettava kohtuullista tuloskasvua myös alkaneena vuonna, jotta osakkeiden nykyinen arvostustaso on perusteltu.

Perinteisten korko-omaisuusluokkien näkymiä rajaa käytännössä samat tekijät, jotka tukevat osakemarkkinoiden odotuksia. Vahva talouskasvu ja koholla oleva inflaatio ovat johtamassa keskuspankkien tukitoimien supistumiseen ja siten korkotason nousuun. Kun absoluuttinen korkotaso on jo valmiiksi matala, niin korkotason nousu, maltillinenkin, jättää melko matalan tuotto-odotuksen jälkeensä. Tässä kohtaa on kuitenkin jälleen korostettava, että korko-omaisuusluokat tulee nähdä myös salkkujen riskiä tasaavana elementtinä, ei pelkästään tuoton lähteenä. Oman sijoitussalkun hajautusta voi tehostaa ja riskitasoa säädellä myös monilla vaihtoehtoisilla sijoitusluokilla (kiinteistöt, reaaliomaisuus, vaihtoehtoiset korot).

Lähdemme alkavaan sijoitusvuoteen varsin positiivisin mielin ja allokaationäkemyksessämme ylipainotamme yhä osakemarkkinoita ja vaihtoehtoisia sijoitusluokkia. Mahdolliset voimakkaammat osakkeiden korjausliikkeet näemme otollisina riskin lisäämisenä paikkoina. Inflaatioriskit ja uudet koronavariantit poislukien sellaisia merkittäviä uusia riskitekijöitä, jotka voisivat rapauttaa pysyvästi vahvan talousskenaarion ja siten yritysten tuloskasvuedellytykset 2022, on mielestämme vaikea tunnistaa.

Muutokset Alexandrian varainhoitorahastoissa

Sijoitusvuodelta 2021 kirjattiin erinomaiset tuotot kaikkiin Alexandrian allokaatiosalkkuihin, esimerkiksi Alexandria Tasapainoisen tuotto kohosi reiluun 16 prosenttiin ja Alexandria Tuottohakuiseen yli 21 prosenttiin erittäin vahvan osakemarkkinakehityksen ja oikea-aikaisten allokaapainotusten myötä, kun taas korko-omaisuusluokista kertyi lähinnä negatiivista tuottoa – viime mainittujen alipainottaminen salkuissa osoittautui päättyneenä vuonna niin ikään onnistuneeksi.

Varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) ei tehty allokaatiomuutoksia joulukuussa. Alexandria Maailma Osake -rahastossa supistettiin Euroopan osuutta ja vastaavasti lisättiin Yhdysvaltain osakemarkkinoiden painoa. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa ei tehty muutoksia.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö / salkunhoito ja sijoitusstrategia