beazy--lcxnS7y1mM-unsplash

Trendit

13.11.2023

Markkinakommentti - marraskuu 2023

Koronleikkauksia horisontissa

Vaatimaton talouskasvunäkymä painaa yhä kansainvälistä suhdannetta, mutta taantuman välttäminen ja pehmeän laskun todennäköisyys on säilynyt. Lokakuussa maailmaa järisyttänyt Israelin ja terroristijärjestö Hamasin välille eskaloitunut sota on kasvattanut entuudestaan geopoliittisia epävarmuuksia aiheuttaen ainakin väliaikaista nousupainetta öljyn hintoihin. Odotettua vahvemmat talousluvut Yhdysvalloista vuoden kolmannelta kvartaalilta antavat häivähdyksen positiivisesta talouskasvusta tulevaisuuden varalle. Samoin Kiinasta saadut alustavat positiiviset luvut kolmannen vuosineljänneksen talouskasvusta ovat yllättäneet ylöspäin pitkään jatkuneiden vaimeiden lukujen jälkeen. Talouskasvun piristymistä ensivuoden alusta lähtien tukevat inflaation rauhoittuminen yhdessä keskuspankkien koronlaskuodotusten kanssa.

Kasvuympäristö pysyy yhä vaimeana huolimatta kuluttajahintojen maltillistumisesta. Vahvan kulutuskäyttäytymisen ja vähittäismyynnin kasvu ovat tukeneet Yhdysvaltojen talouskasvua vuoden kolmannella neljänneksellä sekä nostaneet talouskasvuennusteita loppuvuodelle. Vähittäismyynnin korkea taso nykyisessä inflaatioympäristössä korostaa kuluttamisen sitkeyttä Yhdysvalloissa ja tukee pehmeän laskun todennäköisyyttä. Etenkin kestokulutustuotteiden kysyntä vahvistui Yhdysvalloissa vuoden kolmannella neljänneksellä antaen positiivisen merkin taloudesta tuotteisiin liittyvän harkinnanvaraisuuden vuoksi. Myös varastoissa nähtiin kasvua vuoden kolmannella kvartaalilla, kuten myös valtion menoissa, joista suurin osuus tuli puolustusmenoista.

Talouskasvun odotetaan hidastuvan viimeisellä vuosineljänneksellä

USA:n talouskasvun odotetaan hidastuvan kuluvalla vuosineljänneksellä usean potentiaalisen tekijän seurauksena. Heikomman talouskasvun riskeinä vuoden viimeiselle vuosineljännekselle nähdään muun muassa opintolainojen takaisinmaksujen jatkuminen, autoalan ammattiliiton lakko, julkisen sektorin mahdollinen sulkeutuminen budjettiongelmien vuoksi ja rahoitustilanteen tiukkeneminen rahapolitiikan reaalitaloudellisten vaikutuksien viiveen myötä. Toisaalta odotettua kovempi juhlapyhäkuluttaminen saattaa ylläpitää vuoden viimeisen neljänneksen talouskasvua korkeammalla tasolla, mutta korkeat korot antavat jo painetta etenkin kulutusluottojen nostamisen suhteen.

Yhdysvaltain työmarkkinatilanne on pysynyt lokakuussa varsin tiukkana, samalla kun työttömyyskorvaushakemukset ovat toistuvasti jatkaneet laskuaan. Varsin vahva kulutuskäyttäytyminen tiukan työmarkkinatilanteen ja pandemian jälkeisen kulutustottumusten siirtyminen hyödykkeistä palveluihin ovat tukeneet palveluinflaation kasvua, joka oli syyskuussa Yhdysvaltojen vahvistuneen inflaation suurin vaikuttava tekijä. Yhdysvaltain inflaation konsensusennusteet lokakuulle laskivat 0,1 prosenttiin, kun vastaava luku oli vielä syyskuussa 0,3 prosenttiyksikön tasolla. Pohjahintojen kuukausimuutokseen konsensusennusteissa on kirjattu 0,3 prosenttiyksikköä kasvua, joka on pysynyt samalla tasolla syyskuun lukujen kanssa. Vahvistetut inflaatioluvut lokakuulle julkaistaan 14.11.

Euroalueella kokonaistuotanto laski -0,1 prosenttiyksikköä kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Hidastuva kokonaisinflaatio alitti euroalueella ensimmäistä kertaa Yhdysvaltojen vastaavan ollen 2,9 prosenttiyksikön tasolla lokakuussa 2023, kun vuotta aikaisemmin inflaatio oli 10,7 prosentin tasolla. Samoin pohjahinnoissa nähtiin laskua lokakuussa, kun euroalueen pohjahinnat laskivat 4,3 prosentin vuosimuutostasolle, ollen näin enää murto-osan Yhdysvaltain pohjahintoja korkeammalla. Toimitusketjujen häiriöiden väistyessä elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet selvästi vuoden takaisesta johtaen inflaation laskusuuntaan. Myös energian hinnoissa on nähty tasaantumista ja laskua etenkin vuoden takaiseen verraten viimeaikaisista shokeista huolimatta. Nykyinen inflaatiotaso euroalueella tukee mielestämme rahapolitiikan keventämisen näkymiä.

Keskuspankit pitäneet taukoa koronnostoissa

Koronnostoissa nähtiin tauko vihdoin myös euroalueella lokakuussa, kun keskuspankkikokouksessaan EKP jätti nostamatta ohjauskorkojaan ensimmäisen kerran sitten heinäkuun 2022. EKP pysyi viestinnässään varsin neutraalilla tasolla ja signaalien antamista suuntaan tai toiseen välteltiin. Keskuspankin korkopäätöksen taustalla vaikutti jo saavutettu korkotaso, jota ylläpitämällä tarpeeksi pitkään voidaan edistää merkittävästi inflaation oikea-aikaista palautumista kahden prosentin tavoitetasoon. Taukopäätöksestä huolimatta EKP:n lähestymistapa pysyy varsin datariippuvaisena ja merkittävät potentiaaliset riskit geopoliittisista tilanteista, energian hinnoista, työmarkkinoiden kireydestä ja Yhdysvalloista lähtöisin olevasta muutoksesta korkotuotoissa säilyvät.

Teoriassa EKP voi harkita vielä uudelleen rahapolitiikan kiristämistä joulukuun lukujen valossa, mutta tuorein data ei anna viitteitä merkittävistä korjauksista rahapolitiikan kiristämisen puolesta. Sen sijaa viimeisin koronnosto syyskuussa vaikuttaa lisänneen turvamarginaalia tulevaisuuden shokeille antaen tilaa kokonaisinflaatiolla yllättää hivenen ylöspäin ilman välitöntä koronnostotarvetta. Näin ollen markkinoiden konsensusennuste EKP:n ensimmäisistä koronleikkauksista on aikaistunut vuoden 2024 ensimmäiselle puoliskolle.

Vastaavasti Yhdysvaltain keskuspankki Fed kokousti marraskuun ensimmäinen päivä päätyen pitämään ohjauskorot nykyisellä tasollaan. Yhdysvalloista jatkuvasti odotukset ylittäneet talouden kasvuluvut, kuten vahva kulutuskäyttäytyminen, tukevat – vielä ainakin jossain määrin - rahapolitiikan kiristämistä tulevaisuudessa. Toisaalta rahapolitiikan reaalitaloudellisten vaikutuksien viiveen vuoksi on mahdollista, että odotettua parempien talouslukujen jatkumo päättyy vuoden viimeisellä kvartaalilla. Myös korkeammat pitkän aikavälin korot takaavat keskuspankilta varovaisemman lähestymistavan rahapolitiikkaan tulevaisuudessa. Markkinat hinnoittelevat ensimmäisiä koronleikkauksia Fediltä kesäkuulle 2024.

Sijoitusmarkkinoiden heilunnan takana voimakkaat liikkeet korkotasoissa

Sijoitusmarkkinoita ajoi lokakuussa ennen kaikkea Yhdysvaltojen pitkien korkojen voimakkaat liikkeet ja syyskuusta asti jatkunut nousu. Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan korko nousi lokakuussa parhaimmillaan yli 40 korkopistettä, vaikuttaen negatiivisesti sijoitustuottoihin. Pitkien korkojen nousun taustalla vaikutti muun muassa odotuksia paremmat talousluvut Yhdysvalloista. Yhdysvaltojen nousseiden pitkien korkojen vetämänä myös osaketuotot olivat lokakuussa negatiivisia kautta linjan, päämarkkina-alueiden tuottaessa noin 3-4 % negatiiviset tuotot. Osakemarkkinoiden sisäiset erot olivat myös merkittäviä, etenkin pienyhtiöiden tuottaessa huomattavasti laajaa osakemarkkinaa heikommin suuremman korkoherkkyyden ajamana. Korkovetoisessa markkinassa korko- ja osakesijoitusten korrelaatio oli siten myös jälleen koholla, jolloin käytännössä vain lyhyen duraation korkosijoitukset päätyivät lokakuussa positiiviseen tuottoon.

Keskuspankkikokoukset olivat päätekijät pääomamarkkinoiden liikkeisiin loka-marraskuussa. EKP:n kokouksen jälkeen markkinoilla siirryttiin hinnoittelemaan vahvemmin korkohuipun saavuttamista ja koronlaskuodotuksia ensi vuodelle. Koronlaskuodotuksien aikaistumisella oli osakemarkkinoita, euroalueen pitkiä korkoja ja yleistä riskinottohalukkuutta tukeva vaikutus. Fedin kokouksen jälkeen markkinoilla nähtiin voimakkaampi reaktio, kun markkinat ryhtyivät korjaamaan marraskuun alussa huomattavan suuren osan lokakuun markkinaliikkeestä. Muun muassa Yhdysvaltojen 10-vuotisen valtionlainan koroista on pyyhkiytynyt pois koko lokakuun markkinaliike. Myös ohjauskorkojen laskuodotuksien hinnoittelu muuttui aggressiivisemmaksi ja osakemarkkinoilla kirjattiin varsin positiivisia tuottoja.

Alexandrian varainhoitorahastojen allokaatioissa ei merkittäviä muutoksia

Alexandria varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen, Maailma Osake) ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia lokakuun aikana ja olemme jatkaneet erittäin maltillisella riskipitoisten omaisuusluokkien ja yrityslainojen ylipainotuksella. Alipainotus salkuissamme on kohdistunut lyhyisiin korkosijoituksiin lokakuun aikana. Suhdanteen asteittainen piristyminen yhdessä helpottuvan korkonäkymän kanssa sekä näihin todennäköisesti yhdistyvä tuloskasvun hienoinen parantuminen luovat verraten hyvät lähtökohdat niin korko- kuin osakemarkkinoiden näkymille.

Lähde: Alexandria Rahastoyhtiö

Aloita sijoittaminen helposti

Varaa maksuton ensitapaaminen

Konkreettiset vinkit heti käyttöösi

Tapaaminen voidaan järjestää valintasi mukaan etänä tai paikan päällä. Siinä käydään läpi sijoitustavoitteitasi ja ratkaisuja, joilla unelmiesi toteuttaminen mahdollistuu.

Kokonaisarvosana
tapaamiselle
Sijoitusneuvojan
asiantuntevuus
Suosittelisi
palveluitamme

Kysy chatissa

Chat -asiakaspalvelumme palvelee 8 - 16.00 (ma-pe)

Jätä yhteyden-ottopyyntö

Otamme yhteyttä 24h sisällä haluamallasi tavalla.

Jätä yhteystiedot
Ensiluokkainen henkilökohtainen palvelu
Tilanteeseesi räätälöityä sijoittamista
Sijoitusmenestystä palkitulla valikoimalla
Kestävyys ja vastuullisuus mukana toiminnassa