Sisällöt
kristaps-grundsteins-ZA3Q7wEr7wA-unsplash

02.05.2022

Sijoittaminen

Sijoittajan muistilista veroilmoitusta varten

Veroilmoitus on tärkeä asiakirja, jonka jokaisen on syytä käydä huolellisesti läpi. Jos veroilmoituksen tiedot ovat oikein eikä tietoja puutu, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos taas tietoja täytyy muuttaa, muutokset tulee ilmoittaa OmaVerossa tai paperilomakkeilla. Henkilöasiakkaan on tehtävä muutokset viimeistään 10.5., 17.5. tai 24.5.2022. Henkilökohtainen päivämäärä ilmoitetaan veroilmoituksessa ja OmaVerossa.

Sijoittajan on veroilmoitusta tarkistaessa hyvä muistaa muutama perusasia. Tätä varten olemme koonneet sijoituksiin liittyen muistilistan veroilmoitusta varten.

Sijoitusten tuotoista perittävä vero

Sijoituksista saatavista tuotoista peritään pääomatulovero. Pääomatulo on varallisuudesta saatava tulo, esimerkiksi sijoituskohteiden myynnistä saadut voitot, osingot, vuokrat sekä sijoitusrahaston tuotto-osuudesta maksettu tuotto. Pääomatulovero on 30 prosenttia ja 30 000 euroa ylittävältä osalta 34 prosenttia. Suomalaisten pörssiyhtiöiden osingoista 15 prosenttia on verovapaata ja 85 prosenttia on pääomatuloveronalaista, jolloin tosiasiallinen veroprosentti on joko 25,5 tai 28,9 prosenttia riippuen pääomatuloveroprosentista.

Sijoittajan saamista korkotuloista peritään joko korkotulon lähdevero tai pääomatulovero. Korkotulon lähdevero on lopullinen vero eli siitä ei voi tehdä vähennyksiä. Pääomatuloista on mahdollista vähentää tulojen hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet menot sekä kaikki vähennyskelpoiset korkomenot.

Luovutusvoittoa eli myyntivoittoa syntyy, jos sijoitustuote tai muuta omaisuutta myydään korkeammalla hinnalla kuin mitä sen hankintahinta on ollut. Luovutusvoitosta maksetaan pääomatuloveroa, joten kaikki luovutusvoitot täytyy ilmoittaa veroilmoituksessa pääomatuloina. Jokaisen kaupan tai muun luovutuksen osalta mahdollinen luovutusvoitto on laskettava erikseen. Voitosta tehtyjen vähennysten jälkeen koko jäljellä oleva jäännösmäärä on verotettavaa pääomatuloa.

Muista vähentää sijoitustoimintaan liittyvät kulut

Tyypillisiä verotuksessa vähennettäviä sijoitustoiminnan kuluja ovat talouslehtien tilausmaksut, sijoituskirjallisuus, tulonhankkimislainan korot, Suomen Osakesäästäjien jäsenmaksu ja työhuoneen aiheuttamat kulut. Aktiivisella sijoittajalla vähennyskelpoisia menoja voivat myös olla tietokoneeseen, verkkoyhteyteen sekä muihin työvälineisiin (esim. puhelin, lisänäytöt) liittyvät kulut. Työhuonevähennyksen määrä riippuu siitä, onko tulonhankkimistoiminta päätoimista vai onko kyse vain satunnaisten sivutulojen hankkimisesta.

Jos kulut liittyvät arvopapereiden, arvo-osuuksien tai muuhun näihin rinnastettavan omaisuuden hoitoon ja säilyttämiseen, ovat menot vähennyskelpoisia. Kulut merkitään veroilmoitukseen aina täysimääräisinä, mutta näistä vähennetään 50 euron omavastuuosuus.

Verotuksessa hyväksyttäviä vähennyksiä sekä vähennysten määrää arvioidaan aina sijoitustoiminnan laajuuden perusteella. Selviä rajoja menojen vähennyskelpoisuudelle ei aina ole, joten vähennettyjen menojen määrä sekä niiden liittyminen tulonhankintaan on pystyttävä todistamaan.

Huomioi luovutustappioiden vähennysoikeus

Sijoituskohteiden myynnistä syntyneet tappiot vähennetään ensisijaisesti luovutusvoitoista.

Mikäli luovutusvoittoja ei ole syntynyt tai niiden määrä ei riitä luovutustappioiden vähentämiseen, voidaan luovutustappiot vähentää myös muista pääomatuloista. Luovutustappio vähennetään muista pääomatuloista sen jälkeen, kun niistä on vähennetty tulon hankkimisesta ja säilyttämisestä aiheutuneet luonnolliset vähennykset.

Mikäli pääomatulot eivät riitä luovutustappioiden vähentämiseen, jäljelle jäävä määrä vahvistetaan verovuoden luovutustappioksi. Muut pääomatuloista vähennyskelpoiset kulut vähennetään vasta luovutustappioiden vähentämisen jälkeen. Jäännöstä ei huomioida ansiotulojen veroista tehtävää alijäämähyvitystä laskettaessa. Verovuoden vahvistettu luovutustappio voi tulla vähennettäväksi viiden seuraavan vuoden aikana luovutusvoitoista tai muista pääomatuloista. Luovutustappiot ilmoitetaan sen vuoden veroilmoituksessa, jona tappio on syntynyt. Vanhimmat tappiot vähennetään aina ensimmäiseksi.

Luovutusvoittojen verovapaus

Mikäli verovuonna myytyjen arvopapereiden tai muun omaisuuden yhteenlasketut myyntihinnat ovat enintään 1 000 euroa, voitto on verovapaa riippumatta siitä, miten paljon voittoa sijoittaja on saanut.

On myös hyvä muistaa, että tietyt omaisuuden luovutuksista saadut voitot ovat muualla laissa voitu säätää verovapaaksi – esimerkiksi tietyin edellytyksin oman asunnon tai tavanomaisen koti-irtaimiston tai muun siihen rinnastettavan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun omaisuuden luovutukset.

Muista hankintameno-olettaman hyödyntäminen

Luovutusvoiton laskemisessa yksityishenkilöllä on kaksi vaihtoehtoa: myyntihinnasta vähennetään todellinen hankintameno tai käytetään niin kutsuttua hankintameno-olettamaa. Yksityishenkilö voi valita näistä kahdesta edullisemman tavan luovutusvoiton laskemiseen. Hankintameno-olettaman suuruus riippuu omaisuuden omistusajasta. Alle 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 20 prosenttia myyntihinnasta ja vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 40 prosenttia. Jos sijoituksen arvo on noussut merkittävästi, on hankintameno-olettaman hyödyntäminen kannattavaa.

Esimerkiksi jos sijoittaja on ostanut sijoitustuotteen vuonna 2006 50 000 eurolla ja hän myy sen vuonna 2021 150 000 eurolla, on hankintameno-olettama tällöin 60 000 euroa (150 000 € * 40 %). Luovutusvoitto lasketaan vähentämällä myyntihinnasta hankintameno-olettaman määrä, jolloin luovutusvoittoa syntyy 90 000 euroa (150 000 € – 60 000 € = 90 000 €). Tällaisessa tilanteessa sijoittajan kannattaa hyödyntää hankintameno-olettamaa.

Mikäli luovutusvoiton laskemisessa käytetään hankintameno-olettamaa, omaisuuden myyntihinnasta ei voida vähentää omaisuuden hankinnasta tai myynnistä syntyneitä kuluja. Jos arvo-osuustilillä olevia arvopapereita on hankittu eri ajankohtina, oletus on, että ne myydään samassa järjestyksessä, kun ne on ostettu; vanhimmat ensin, ellei muuta myyntijärjestystä ole mahdollista osoittaa.

Ota siis oma veroilmoitus tarkasteluun ja varmista, että tiedot ovat siinä oikein. Kiinnitä huomiota siihen, että tiedot sijoitusten myynneistä ja tuotoista näkyvät oikein saamassasi esitäytetyssä veroilmoituksessa. Lopuksi ilmoita puuttuneet tiedot ja korjaa virheelliset merkinnät. Varmista myös, että olet ilmoittanut kaikki vähennykset, joihin olet oikeutettu.

Mika Jantunen

Mika Jantunen

Mika Jantunen, OTM, työskentelee sijoituspalveluiden ja finanssialan sääntelyn parissa Senior Legal Counselina Alexandrian lakitiimissä.

Jaa artikkeli