Alexandria Vaihtoehtokorkorahasto globaalin vertailuryhmänsä kärjessä

Alexandria Vaihtoehtokoron sijoitusallokaatio ja -näkemys ovat toimineet erinomaisesti. Rahaston 12 kk:n tuotto on yli 8 % ja kuluvan vuoden alusta 2,5 %. Rahastoon tehtiin pitkin viime vuotta muutoksia, kun luottovakuudellisten obligaatioiden (CLO) osuutta vähennettiin hyvään hintaan ja tilalle ostettiin pääsääntöisesti erinomaisen riskikorjatun tuotto-odotuksen Private Debt -sijoituksia. Nämä muutokset ovat alkaneet kantaa hedelmää ripeästi, sillä Vaihtoehtokorko on koko kansainvälisen Morningstar-vertailuryhmänsä parhaiten tuottanut rahasto tänä vuonna. Kyseinen vertailuryhmä on Korko joustava globaali, EUR suojattu ja siinä on noin 250 eri rahaston kasvuosuussarjaa. Alla lista 20 parhaasta (vain instituutiosarjat) 30.3.21 tilanteella:

taulukko1

Rahaston säännöt uudistuvat toukokuussa

Alexandria Vaihtoehtokorko Erikoissijoitusrahastoon on tehty sääntömuutoksia, jotka astuvat voimaan 3. toukokuuta, ja ne parantavat rahaston houkuttelevuutta monelta osin, mm. rahaston hallinnointipalkkio laskee. Alla sääntömuutoksista keskeisimmät.

Merkintä- ja lunastuspalkkio uudistuvat

Muutamme rahaston lunastuspalkkiointia niin, että se olisi mahdollisimman hyvin linjassa rahaston suositeltavan vähimmäissijoitusajan kanssa (5 vuotta). Näin ollen päätimme antaa osuudenomistajille uuden edun luopumalla lunastuspalkkioista yli viiden vuoden pitoajalla kokonaan. Lunastuspalkkio on jatkossa pitoajan mukaan: 0-3 vuotta 2 %, 3-5 vuotta 1 %, yli 5 vuotta 0 % (nyt: 0-3 vuotta 2 %, yli 3 vuotta 1 %). Samalla muutamme myös rahaston merkintäpalkkion 1 %:sta 2 %:iin, jolloin se on linjassa muiden yhtiön hallinnoimien vaihtoehtorahastojen kanssa. Rahastoa voi merkitä nykyisellä merkintäpalkkiolla vielä huhtikuun ajan. Halusimme myös yhtenäistää ja selkeyttää vaihtoehtorahastojemme merkintä- ja lunastuspäiviä, joten jatkossa myös Vaihtoehtokorkorahaston merkintä- ja lunastuspäivä on kuukauden 23. päivä tai edeltävä pankkipäivä (nyt: kuukauden 24. päivä tai edeltävä pankkipäivä). Merkintöjä voi tehdä edelleen 12 kertaa ja lunastuksia 4 kertaa vuodessa kuten aiemminkin ja rahastoa voi lunastaa vanhan ilmoitusajan puitteissa vielä huhtikuun ajan.

Em. uudistukset nähtiin järkeväksi tehdä samassa yhteydessä, kun rahaston tuotto-odotusta nostettiin aiemmasta (3-5 % p.a.) samalle tasolle muiden vaihtoehtorahastojen kanssa (4-6 % p.a.) rahaston sijoitusuniversumin laajentumisesta johtuen. Käytännössä tämä laajentuminen on mahdollistanut sen, että rahastossa on nyt useita sijoituskohteita, joiden tuotto-odotus on 7 % vuositasolla ja joiden tuotonmuodostus ei ole erityisen altis osake- ja korkomarkkinoiden lyhyen aikavälin heilahteluille. Rahaston riskikorjattu tuotto-odotus on siis jatkossa entistä korkeampi.

Vaihtoehtoisten sijoitusluokkien likviditeettiin kiinnitetään yhä enemmän huomiota. Monissa Alexandria Vaihtoehtokoron omistuksissa on 1-3 kuukauden ilmoitusaika lunastuksen tekemiseen, joten suojataksemme rahaston osuudenomistajia katsoimme parhaaksi pidentää myös omaa lunastusten ilmoitusaikaamme 3 kuukauteen (nyt: 1 kk). On kuitenkin tärkeää huomioida, että myös nyt pidentyvä ilmoitusaika on erittäin lyhyt suhteutettuna rahaston suositeltavaan vähimmäissijoitusaikaan ja moniin verrokkirahastoihin nähden, joilla tämä ilmoitusaika voi olla jopa 6 kuukautta. Alexandria Vaihtoehtokorossa on näin pitkä ilmoitusaika vain yli 500.000 euron lunastuksissa.

Rahaston hallinnointipalkkio laskee

Haluamme kannustaa pitkäaikaiseen omistamiseen kertaluontoisten kulujen lisäksi myös jatkuvaluonteisten kulujen kautta, joten päätimme laskea rahaston hallinnointipalkkiota 0,9 %:iin (nyt 1,0 %) – parantaen luonnollisesti samalla rahaston odotettua nettotuottoa. Lisäksi tämän muutoksen jälkeen kaikkien Alexandrian vaihtoehtorahastojen hallinnointipalkkiot ovat nyt yhdenmukaiset (= 0,9 %). Säilytyspalkkio sisältyy jatkossakin hallinnointipalkkioon eikä mistään vaihtoehtorahastostamme peritä erillistä tuottosidonnaista palkkiota.

Lisätietoja:

Tero Wesanko, salkunhoitotoiminnan johtaja
Alexandria Rahastoyhtiö Oy

tero.wesanko@alexandria.fi
050 5927564