Sisällöt
markkinakommentti heinakuu

13.07.2023

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti – heinäkuu 2023

Talouskasvu vaimeaa, mutta pohjakosketus käsillä?

Kansainvälisen suhdanteen pohjavaihe alkaa nyt olla käsillä ja vaimea kasvu jatkuu vuoden kolmannella neljänneksellä. Yhdysvalloissa vuotuinen kasvutahti on vuoden loppua kohti nollan tasolla ja euroalueella hienoisesti nollan yläpuolella. Vaikka kasvutahdit eivät varsinaisesti kerro syvemmästä taantumasta, selvästi pitkän aikavälin trendiä hitaamman kasvun odotetaan jatkuvan myös vuoden 2024 aikana. Kasvua rasittavat tällä hetkellä erityisesti investoinnit, jotka yhtäältä heijastelevat käynnissä olevaa varastojen sopeuttamisvaihetta pandemian jälkeen ja toisaalta heikkoutta esimerkiksi rakentamisen investoinneissa.

Markkinaodotuksissa on tällä hetkellä kuitenkin kasvun lievä piristyminen vuoden 2023 loppupuolella ja siitä eteenpäin, kun tarkastellaan palvelusektorin, kuluttajien sekä teollisuuden luottamusta jatkoa ajatellen. Näyttäisi siltä, että ko. luottamusindikaattorit ovat pohjanneet, mikä 1-2 vuosineljänneksen viiveellä tarkoittaa kokonaiskysynnän jonkin asteista piristymistä. Piristymistä tukevat myös inflaation selkeä madaltuminen ja koronnousuodotusten asteittainen vaimeneminen.

Kuva 1: BKT-kasvuennusteet alueittain (Bloomberg)

Näyttökuva 2023-07-13 155309

Voimakas korkojen nousu yhdessä Yhdysvaltain ja Euroopan hidastuvan kasvun kanssa ovat luoneet haasteita myös Kiinan talousnäkymiin. Huolimatta kasvuennusteiden alaspäin korjaamisesta Kiinan kasvuennusteet vuotta 2023 koskien ovat edelleen varsin kohtuullisella yli 5 prosenttiyksikön tasolla. Näissä luvuissa on kuitenkin hyvä muistaa, että vertailujakso vuodelta 2022 oli pandemiasta johtuen vielä varsin vaisu. Kiinassa haasteet keskittyvät erityisesti viime vuosina voimakkaasti kiihdyttäneeseen kiinteistösektoriin ja siellä velkarahalla toteutettuun investointitahtiin, joka nyt purkautuu ylitarjontana, kaupankäynnin alavireisyytenä ja luonnollisesti sitten negatiivisena hintakehityksenä vaikuttaen näin myös kuluttajien käyttäytymiseen ja luottamukseen. Rahapoliittisesta elvytyksestä sekä valtion tukitoimista huolimatta Kiinan talouden näkymät eivät kuluvan vuoden osalta ole enää niin positiivisia kuin mitä vielä keväällä odotettiin.

Kuluttajahintainflaatio laskussa, keskuspankkien kiristystoimet vaikuttavat

Kiihtynyt inflaatio ja siitä seurannut keskuspankkien nopea rahapolitiikan kiristäminen ovat olleet keskeisiä tekijöitä, jotka ovat lisänneet epävarmuutta sijoitus- ja kasvuympäristöä koskien. Kuluttajahintojen osalta ollaan kuitenkin nyt varsin rivakassa laskuvaiheessa ja kesäkuussa raportoitujen lukujen mukaan Yhdysvalloissa kuluttajahintojen vuotuinen nousu oli 4 prosenttiyksikön tasolla jatkaen näin laskusuuntaansa jo viimeisen lähes 12 kuukauden ajalta, kun vastaava luku euroalueelta oli 5,5 prosentin tasolla kesäkuun ennakkotietojen mukaan. Kuluttajahintalukujen pääindeksit eivät enää ole pääasiallisin epävarmuuden lähde, mutta nyt painitaan lähinnä pohjahintojen tason arvioinnissa, joissa muutokset ovat selvästi hitaampia kuin raaka-aine- ja elintarvikehintojen ohjaamissa päähintaluvuissa.

Kuva 2: USA:n ja euroalueen kuluttajahintainflaatio (1/2010-6/2023)

Kuva2

Kesäkuun kokouksessaan Yhdysvaltain keskuspankki Fed ei enää nostanut ohjauskorkoaan, mikä tarkoitti ensimmäistä taukoa koronnostoihin 10 peräkkäisen nostokerran jälkeen sitten alkukevään 2022. Euroopan keskuspankki puolestaan jatkoi edelleen koronnostojen tiellä nostaen ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. EKP:n nosto tarkoitti kahdeksatta peräkkäistä liikettä kiristävään suuntaan heinäkuusta 2022 alkaen. Kummankin keskuspankin kommunikaatio jatkui kesäkuussa edelleen varsin aggressiivisena juuri pohjahinnoista johtuen, ja tällä hetkellä Yhdysvaltain keskuspankilta odotetaan vielä yhtä koronnostoa joko heinä- tai syyskuun kokoukseen, kun taas Euroopan keskuspankkia koskien odotuksissa on vielä kaksi nostoa loppuvuoden aikana. Joka tapauksessa koronnostosykli on jo hyvin lähellä päätöstään. Samalla kun koronnosto-odotukset aiempaan nähden ovat kesällä hiukan kiristyneet, ohjauskorkoihin liittyvät laskuodotukset erityisesti Yhdysvaltoja koskien ovat siirtyneet selkeämmin vuoden 2024 puolelle.

Optimismia osakemarkkinoilla

Kesäkuussa osakemarkkinoilla on edetty optimistisissa tunnelmissa. Päämarkkina-alueilla nousua kirjattiin pari prosenttiyksikköä, vaikka tunnelmat hieman laimenivatkin kuun loppua kohti koronnostospekulaatioiden lisääntyessä. Korkomarkkinoilla korot ovat olleet nousussa korkokäyrän pisintä päätä lukuun ottamatta keskuspankkikommunikaation vauhdittamina.

Kuva 3: Osakemarkkinoiden indeksituotot paikallisissa valuutoissa (1-6/2023)

Näyttökuva 2023-07-13 155330

Hieman pidemmässä juoksussa sijoittajien riskinottohalukkuutta ovat tukemassa 1) odotettu maailman talouden lievä kasvun piristyminen sekä 2) inflaatio- että koronnousuodotusten laantuminen. Riskinottohalukkuuden kehityksen suhteen avainasemassa on inflaatiokehitys, jossa näkemys myös pohjahintojen selkeämmästä käänteestä on ratkaiseva. Odotamme pohjahintojen kehityksen seuraavan inflaation päälukuja muutamien kuukausien viiveellä ja erityisesti euroalueen näkökulmasta on vielä syytä muistaa, että eurooppalainen hintakuva seuraa Yhdysvaltain vastaavaa niin ikään muutamien kuukausien erolla.

Varainhoitorahastoissa maltillinen osakeylipaino

Alexandrian varainhoitorahastoissa (Maltillinen, Tasapainoinen, Tuottohakuinen) olemme jatkaneet maltillisella riskipitoisten omaisuusluokkien ylipainotuksella kesän aikana. Suhdanteen maltillinen piristyminen yhdessä stabiloituvan korkonäkymän kanssa sekä näihin yhdistyvä tuloskasvun piristyminen luovat mielestämme varovaisen optimistiset lähtökohdat niin korko- kuin osakemarkkinoiden näkymille tuleville kuukausille.

Alueellisesti osakemarkkinoiden ylipaino kohdistuu lähinnä Euroopan ja Pohjoismaiden osakkeisiin, tyylillisesti pienet- ja kasvuyhtiöt ovat salkuissa ylipainossa. Korko-osuudessa olemme lisänneet pidemmän duraation ja yrityslainasijoitusten osuutta, ja vastaavasti lyhyiden korkosijoitusten osuus on pienempi.

lähde: Alexandria Rahastoyhtiö, Bloomberg

Jaa artikkeli