Sisällöt
Markkinakommentti 0922

06.09.2022

Markkinakommentit ja trendit

Markkinakommentti – syyskuu 2022

Taloudessa heikko näkyvyys

Syksyn näkymää varjostavat lukuisat epävarmuudet ja riski talouskasvupettymyksistä on koholla. Globaalin kasvun keskeiset veturit, Yhdysvallat, Eurooppa ja Kiina, ovat kukin ajautuneet heikentyvälle talouskasvu-uralle. Yhdysvaltain talous on kuitenkin selvästi parhaimmassa vireessä, kun maassa vallitsee täystyöllisyys ja teollisuuden ostopäällikkökyselyjen (ISM) mukaan aktiviteetin ennakoidaan jopa hieman piristyvän.

Eurooppa ottaa osumaa energiakriisistä

Euroalueella näkymä on heikentynyt voimakkaasti viime kuukausina ja vaikka ennusteiden valossa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla talouden ennakoidaan kasvavan, niin lukuisien epävarmuuksien, kuten energiakriisin (kaasu/sähkö) johdosta ennusteisiin voi suhtautua varauksella. Työmarkkinoiden tila on kohtuullisen hyvä mutta heikompi kuin Yhdysvalloissa, inflaatio ja energian hinta rasittavat ja Kiina kauppakumppanina voimistaa epävarmuuksia. Kiinan talouden näkymää rasittavat koronasulkutoimet, kiinteistösektorin velkaongelmat, maltilliseksi jääneet tukitoimet sekä paikoin myös energian saatavuusongelmat. Globaalin talouskasvun näkymä on heikentynyt viime kuukausina ja epävarmuuksien johdosta vuoden lopun näkymä on vähintäänkin utuinen.

Keskuspankit jatkavat kiristystyslinjaa – toistaiseksi

Heikentynyttä kokonaiskuvaa varjostaa edelleen se, että keskuspankit (FED/EKP) tiukentavat rahapolitiikkaa inflaatiopaineiden johdosta. Vaikka inflaation ennakoidaan olevan jo taittumassa, niin taso on yhä merkittävästi keskuspankkien tavoitetasoja korkeampi ja siten loppuvuoden kuluessa tultaneen näkemään lukuisia koronnostoja. Toki pitää muistaa, että keskuspankit toimivat datariippuvaisesti, eli kun on inflaatio on ”uskottavasti” madaltuvalla uralla, niin rahapolitiikan kiristäminen voi hyvinkin pysähtyä. Kuitenkin lyhyellä tähtäimellä on selvää, että talouden aktiviteetti tulee kärsimään rahapolitiikan muutoksista.

Sijoitusmarkkinoilla jo hinnoiteltu heikompia aikoja – mutta onko riittävästi? Sijoitusmarkkinoilla edellä kuvatut epävarmuudet ovat helposti havaittavissa, kun sekä korko- että osakemarkkinoiden heilunta on ollut voimakasta. Korko-omaisuusluokkien liikeitä ovat vuoroin ohjanneet odotukset keskuspankkitoimista (=korkojen nousua), vuoroin taantumahuolet (=korkojen laskua). Lyhyiden korkojen nousu on toki tiukemmin ”sidoksissa” keskuspankkien rahapolitiikkaan, eli korkotason nousu on ollut aika suoraviivaista. Pitkissä koroissa liike on ollut jossain määrin sahaavaa.

Osakemarkkinoiden liikeisiin on varmasti löydettävissä lukuisia selittäjiä. Kurssit ovat kuitenkin yhä varsin reippaasti miinuksella vuoden alusta mitattuna, joten paljon epävarmuuksia on jo ”hinnoissa”. Toisaalta, jos indeksitasolla kurssit ovat päämarkkina-alueilla ”vain” 12-23 prosenttia miinuksella vuoden alusta mitattuna, niin on selvää, että pitkittynyt taantuma ei ole vielä hinnoissa. Kurssilasku onkin selitettävissä pitkälti tulosperusteisen hinnoittelun keventymisellä, mitä voidaan tietenkin tulkita myös niin, että markkinoiden luottamus vallitseviin tuloskasvuennusteisiin (joiden madaltuminen on ollut maltillista) on heikko.

Pääskenaariona talouden pehmeä lasku

Loppuvuoden näkymä on siis lukuisten epävarmuuksien sävyttämä, mutta talouden pehmeää laskua voidaan yhä pitää pääskenaariona, vaikka pitkittyneen taantuman riski onkin nyt kohonnut. Mikäli talous- ja tuloskasvuennusteet olisivat jotakuinkin kohdallaan, varsinkin osakemarkkinoilla olisi tilaa merkittäviin kurssinousuihin. Pienetkin positiiviset uutiset esimerkiksi inflaation laantumisen osalta otettaisiin markkinoilla vastaan todennäköisesti korostuneen myönteisesti. Toisaalta, talouden ajautuminen pitkittyvään taantumaan voisi johtaa merkittävään kurssilaskuun. Näissä haastavissa olosuhteissa näemme, että salkkujen riskitaso on hyvä pitää lähellä neutraalia tasoa, mistä johtuen kevensimme juuri osakepainoa varainhoitosalkuissamme.

Allokaatiomuutokset Alexandria varainhoitorahastoissa

Alexandria Varainhoitorahastoissa on kevennetty osakepainoa. Myynnit ovat kohdentuneet Euroopan ja Yhdysvaltain osakemarkkinoille ja vapautuneet varat on sijoitettu investment grade -yrityslainoihin sekä lyhyisiin korkosijoituksiin.

Alexandria Maailma -rahastossa on kevennetty kehittyvien markkinoiden sekä Euroopan osakepainoa ja lisätty Yhdysvaltain osuutta. Alexandria Kehittyvät Markkinat Osinko -rahastossa ei tehty muutoksia.

Jaa artikkeli